Chi tiết tình hình xử lý hồ sơ từ ngày 01/01/2020 đến ngày 09/04/2020
Số hồ sơ Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ chưa GQ Số hồ sơ chưa hợp lệ
Lĩnh vực Tồn trước Tiếp nhận Trước hẹn Đúng hẹn Trễ hẹn % Trong hạn Quá hạn
UBND huyện Hàm Tân
Cam kết môi trường 117 0 0 0 0 0 0 117 0
Cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện 14 0 0 0 0 0 0 14 0
Đăng ký kinh doanh 599 0 0 0 0 0 0 599 0
Lao động TBXH 196 1 1 0 0 100 0 196 0
Hộ Tịch (2017) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xây dựng (2017) 60 0 0 0 0 0 0 60 0
An ninh trật tự 16 0 0 0 0 0 0 16 0
Nội vụ (2017) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Đất đai (2017) 1312 9 3 6 0 100 0 1312 0
Đất đai - Nhà ở 22846 0 0 0 0 0 0 22846 0
Cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh 8 0 0 0 0 0 0 8 0
Thương mại (2017) 17 0 0 0 0 0 0 17 0
Tài nguyên môi trường 6 0 0 0 0 0 0 6 0
Tổng cộng
25192 10 4 6 0 100 0 25192 0