Chi tiết tình hình xử lý hồ sơ từ ngày 01/01/2019 đến ngày 22/10/2019
Số hồ sơ Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ chưa GQ Số hồ sơ chưa hợp lệ
Lĩnh vực Tồn trước Tiếp nhận Trước hẹn Đúng hẹn Trễ hẹn % Trong hạn Quá hạn
UBND huyện Hàm Tân
Cam kết môi trường 117 0 0 0 0 0 0 117 0
Cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện 14 0 0 0 0 0 0 14 0
Đăng ký kinh doanh 599 0 0 0 0 0 0 599 0
Lao động TBXH 183 57 29 14 0 100 3 193 1
Hộ Tịch (2017) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xây dựng (2017) 60 0 0 0 0 0 0 60 0
An ninh trật tự 16 0 0 0 0 0 0 16 0
Nội vụ (2017) 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Đất đai (2017) 453 1166 54 264 0 100 85 1207 9
Đất đai - Nhà ở 21311 1707 7 220 0 100 137 22648 6
Cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh 8 0 0 0 0 0 0 8 0
Thương mại (2017) 17 0 0 0 0 0 0 17 0
Tài nguyên môi trường 6 0 0 0 0 0 0 6 0
Tổng cộng
22785 2930 90 498 0 100 225 24886 16