Thủ tục hành chính
Đơn vị thực hiện
Lĩnh vực
Tên thủ tục   
Tìm thấy 1117 thủ tục thỏa điều kiện tra cứu.
STT Tên thủ tục Đơn vị thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký, xác nhận cam kết bảo vệ môi trường - T.H dự án thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư. UBND Huyện Hàm Tân Cam kết môi trường
2 Đăng ký, xác nhận cam kết bảo vệ môi trường - T.H hồ sơ đăng đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng phải lập bản Cam kết môi trường UBND Huyện Hàm Tân Cam kết môi trường
3 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (2017) UBND Huyện Hàm Tân Chứng thực (2017)
4 Cấp bản sao từ sổ gốc (2017) UBND Huyện Hàm Tân Chứng thực (2017)
5 Cấp GCN cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được cơ quan có thẩm quyền Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
6 Cấp GCN cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được cơ quan có thẩm quyền Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
7 Cấp GCN cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được cơ quan có thẩm quyền Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
8 Cấp GCN cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được cơ quan có thẩm quyền Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
9 Cấp GCN cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được cơ quan có thẩm quyền Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
10 Cấp GCN cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được cơ quan có thẩm quyền Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
11 Cấp GCN cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được cơ quan có thẩm quyền Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
12 Cấp GCN cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được cơ quan có thẩm quyền Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
13 Cấp GCN cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được cơ quan có thẩm quyền Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
14 Cấp GCN cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được cơ quan có thẩm quyền Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
15 Cấp GCN cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được cơ quan có thẩm quyền Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
16 Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .......... tại Việt Nam (Trường hợp chưa có bản đồ địa chính) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
17 Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .......... tại Việt Nam (Trường hợp chưa có bản đồ địa chính) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
18 Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .......... tại Việt Nam (Trường hợp chưa có bản đồ địa chính) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
19 Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .......... tại Việt Nam (Trường hợp chưa có bản đồ địa chính) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
20 Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .......... tại Việt Nam (Trường hợp chưa có bản đồ địa chính) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
21 Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .......... tại Việt Nam (Trường hợp chưa có bản đồ địa chính) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
22 Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .......... tại Việt Nam (Trường hợp chưa có bản đồ địa chính) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
23 Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .......... tại Việt Nam (Trường hợp chưa có bản đồ địa chính) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
24 Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .......... tại Việt Nam (Trường hợp chưa có bản đồ địa chính) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
25 Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .......... tại Việt Nam (Trường hợp chưa có bản đồ địa chính) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
26 Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .......... tại Việt Nam (Trường hợp chưa có bản đồ địa chính) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
27 Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .......... tại Việt Nam (Trường hợp đã có bản đồ địa chính) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
28 Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .......... tại Việt Nam (Trường hợp đã có bản đồ địa chính) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
29 Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .......... tại Việt Nam (Trường hợp đã có bản đồ địa chính) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
30 Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .......... tại Việt Nam (Trường hợp đã có bản đồ địa chính) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
31 Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .......... tại Việt Nam (Trường hợp đã có bản đồ địa chính) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
32 Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .......... tại Việt Nam (Trường hợp đã có bản đồ địa chính) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
33 Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .......... tại Việt Nam (Trường hợp đã có bản đồ địa chính) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
34 Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .......... tại Việt Nam (Trường hợp đã có bản đồ địa chính) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
35 Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .......... tại Việt Nam (Trường hợp đã có bản đồ địa chính) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
36 Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .......... tại Việt Nam (Trường hợp đã có bản đồ địa chính) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
37 Cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài .......... tại Việt Nam (Trường hợp đã có bản đồ địa chính) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
38 Cấp GCN đối với hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
39 Cấp GCN đối với hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
40 Cấp GCN đối với hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
41 Cấp GCN đối với hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
42 Cấp GCN đối với hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
43 Cấp GCN đối với hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
44 Cấp GCN đối với hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
45 Cấp GCN đối với hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
46 Cấp GCN đối với hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
47 Cấp GCN đối với hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
48 Cấp GCN đối với hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
49 Cấp GCN đủ điều kiện về an ninh trật tự đồi với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. UBND Huyện Hàm Tân An ninh trật tự
50 Cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân gia đình liệt sĩ. UBND Huyện Hàm Tân Lao động TBXH
51 Cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân gia đình liệt sĩ. Thị trấn Tân Nghĩa Lao động TBXH
52 Cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân gia đình liệt sĩ. Thị trấn Tân Minh Lao động TBXH
53 Cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân gia đình liệt sĩ. Xã Tân Đức Lao động TBXH
54 Cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân gia đình liệt sĩ. Xã Tân Phúc Lao động TBXH
55 Cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân gia đình liệt sĩ. Xã Tân Phúc Lao động TBXH
56 Cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân gia đình liệt sĩ. Xã Sông Phan Lao động TBXH
57 Cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân gia đình liệt sĩ. Xã Sông Phan Lao động TBXH
58 Cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho than nhân gia đình liệt sĩ. Xã Tân Xuân Lao động TBXH
59 Cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho than nhân gia đình liệt sĩ. Xã Sơn Mỹ Lao động TBXH
60 Cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho than nhân gia đình liệt sĩ. Xã Tân Hà Lao động TBXH
61 Cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho than nhân gia đình liệt sĩ. Xã Tân Thắng Lao động TBXH
62 Cấp Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất cho thân nhân gia đình liệt sĩ. Xã Thắng Hải Lao động TBXH
63 Cấp Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống. UBND Huyện Hàm Tân Xây dựng (2017)
64 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
65 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
66 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
67 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
68 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
69 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
70 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
71 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
72 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
73 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
74 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
75 Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD của hộ gia đình do bị mất. Thị trấn Tân Minh Đăng ký kinh doanh
76 Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD của hộ gia đình do bị mất. Thị trấn Tân Nghĩa Đăng ký kinh doanh
77 Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD của hộ gia đình do bị mất. Xã Tân Đức Đăng ký kinh doanh
78 Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD của hộ gia đình do bị mất. Xã Tân Phúc Đăng ký kinh doanh
79 Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD của hộ gia đình do bị mất. Xã Sông Phan Đăng ký kinh doanh
80 Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD của hộ gia đình do bị mất. Xã Tân Hà Đăng ký kinh doanh
81 Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD của hộ gia đình do bị mất. Xã Tân Xuân Đăng ký kinh doanh
82 Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD của hộ gia đình do bị mất. Xã Sơn Mỹ Đăng ký kinh doanh
83 Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD của hộ gia đình do bị mất. Xã Tân Thắng Đăng ký kinh doanh
84 Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD của hộ gia đình do bị mất. Xã Thắng Hải Đăng ký kinh doanh
85 Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD của hộ gia đình do bị mất. UBND Huyện Hàm Tân Đăng ký kinh doanh
86 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (2017) UBND Huyện Hàm Tân Thương mại (2017)
87 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ thuốc lá. UBND Huyện Hàm Tân Thương mại (2017)
88 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu(2017) UBND Huyện Hàm Tân Thương mại (2017)
89 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (2017) UBND Huyện Hàm Tân Thương mại (2017)
90 Cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã. UBND Huyện Hàm Tân Đăng ký kinh doanh
91 Cấp mới Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (2017) UBND Huyện Hàm Tân Thương mại (2017)
92 Cấp mới Giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ rượu. UBND Huyện Hàm Tân Thương mại (2017)
93 Cấp mới Giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ thuốc lá. UBND Huyện Hàm Tân Thương mại (2017)
94 Cấp mới Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (2017) UBND Huyện Hàm Tân Thương mại (2017)
95 Cấp mới giấy phép kinh doanh karaoke (2015). UBND Huyện Hàm Tân Cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện
96 Cấp mới giấy phép kinh doanh karaoke. UBND Huyện Hàm Tân Cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện
97 Cấp mới giấy phép kinh doanh vũ trường. (2015) UBND Huyện Hàm Tân Cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện
98 Cấp mới Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND Huyện Hàm Tân Thương mại (2017)
99 Cấp mới Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh(2017) UBND Huyện Hàm Tân Thương mại (2017)
100 Cấp phép thi công biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ UBND Huyện Hàm Tân Giao thông (2017)
101 Cấp phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác UBND Huyện Hàm Tân Giao thông (2017)
102 Cấp phép thi công tháo dỡ tường chắn, tường hộ lan. UBND Huyện Hàm Tân Giao thông (2017)
103 Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. UBND Huyện Hàm Tân Giao thông (2017)
104 Cấp phép thi công đấu nối đường nhánh vào đường đang khai thác UBND Huyện Hàm Tân Giao thông (2017)
105 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Thị trấn Tân Nghĩa Xây dựng (2017)
106 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Xã Tân Đức Xây dựng (2017)
107 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Xã Tân Phúc Xây dựng (2017)
108 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Xã Sông Phan Xây dựng (2017)
109 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Xã Tân Hà Xây dựng (2017)
110 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Xã Tân Xuân Xây dựng (2017)
111 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Xã Sơn Mỹ Xây dựng (2017)
112 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị. UBND Huyện Hàm Tân Xây dựng (2017)
113 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Xã Tân Thắng Xây dựng (2017)
114 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Thị trấn Tân Minh Xây dựng (2017)
115 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Xã Thắng Hải Xây dựng (2017)
116 Cấp phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Thị trấn Tân Minh Xây dựng (2017)
117 Cấp phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Thị trấn Tân Nghĩa Xây dựng (2017)
118 Cấp phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Xã Tân Đức Xây dựng (2017)
119 Cấp phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Xã Tân Phúc Xây dựng (2017)
120 Cấp phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Xã Sông Phan Xây dựng (2017)
121 Cấp phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Xã Tân Hà Xây dựng (2017)
122 Cấp phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Xã Tân Xuân Xây dựng (2017)
123 Cấp phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Xã Sơn Mỹ Xây dựng (2017)
124 Cấp phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ ở đô thị. UBND Huyện Hàm Tân Xây dựng (2017)
125 Cấp phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Xã Tân Thắng Xây dựng (2017)
126 Cấp phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ ở đô thị. Xã Thắng Hải Xây dựng (2017)
127 Cấp sổ theo dõi mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng. Thị trấn Tân Nghĩa Lao động TBXH
128 Cấp sổ theo dõi mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng. Thị trấn Tân Minh Lao động TBXH
129 Cấp sổ theo dõi mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng. Xã Tân Đức Lao động TBXH
130 Cấp sổ theo dõi mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng. Xã Tân Phúc Lao động TBXH
131 Cấp sổ theo dõi mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng. Xã Sông Phan Lao động TBXH
132 Cấp sổ theo dõi mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng. Xã Tân Xuân Lao động TBXH
133 Cấp sổ theo dõi mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng. Xã Sơn Mỹ Lao động TBXH
134 Cấp sổ theo dõi mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng. Xã Tân Hà Lao động TBXH
135 Cấp sổ theo dõi mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng. Xã Tân Thắng Lao động TBXH
136 Cấp sổ theo dõi mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng. Xã Thắng Hải Lao động TBXH
137 Cấp sổ theo dõi mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng. UBND Huyện Hàm Tân Lao động TBXH
138 Cấp sổ ưu đãi giáo dục- đào tạo đối với người có công, con của người có công với cách mạng. Thị trấn Tân Nghĩa Lao động TBXH
139 Cấp sổ ưu đãi giáo dục- đào tạo đối với người có công, con của người có công với cách mạng. Thị trấn Tân Minh Lao động TBXH
140 Cấp sổ ưu đãi giáo dục- đào tạo đối với người có công, con của người có công với cách mạng. Xã Tân Đức Lao động TBXH
141 Cấp sổ ưu đãi giáo dục- đào tạo đối với người có công, con của người có công với cách mạng. Xã Tân Phúc Lao động TBXH
142 Cấp sổ ưu đãi giáo dục- đào tạo đối với người có công, con của người có công với cách mạng. Xã Sông Phan Lao động TBXH
143 Cấp sổ ưu đãi giáo dục-đào tạo đối với người có công, con của người có công với cách mạng. Xã Tân Xuân Lao động TBXH
144 Cấp sổ ưu đãi giáo dục-đào tạo đối với người có công, con của người có công với cách mạng. Xã Sơn Mỹ Lao động TBXH
145 Cấp sổ ưu đãi giáo dục-đào tạo đối với người có công, con của người có công với cách mạng. Xã Tân Thắng Lao động TBXH
146 Cấp sổ ưu đãi giáo dục-đào tạo đối với người có công, con của người có công với cách mạng. Xã Tân Hà Lao động TBXH
147 Cấp sổ ưu đãi giáo dục-đào tạo đối với người có công, con của người có công với cách mạng. Xã Thắng Hải Lao động TBXH
148 Cấp sổ ưu đãi giáo dục-đào tạo đối với người có công, con của người có công với cách mạng. UBND Huyện Hàm Tân Lao động TBXH
149 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (2017) UBND Huyện Hàm Tân Thương mại (2017)
150 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (2017) UBND Huyện Hàm Tân Thương mại (2017)
151 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh(2017) UBND Huyện Hàm Tân Thương mại (2017)
152 Cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho cựu chiến binh. Thị trấn Tân Nghĩa Lao động TBXH
153 Cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho cựu chiến binh. Thị trấn Tân Minh Lao động TBXH
154 Cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho cựu chiến binh. Xã Tân Đức Lao động TBXH
155 Cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho cựu chiến binh. Xã Tân Phúc Lao động TBXH
156 Cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho cựu chiến binh. Xã Sông Phan Lao động TBXH
157 Cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho cựu chiến binh. Xã Tân Xuân Lao động TBXH
158 Cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho cựu chiến binh. Xã Sơn Mỹ Lao động TBXH
159 Cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho cựu chiến binh. Xã Tân Thắng Lao động TBXH
160 Cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho cựu chiến binh. Xã Tân Hà Lao động TBXH
161 Cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho cựu chiến binh. Xã Thắng Hải Lao động TBXH
162 Cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho cựu chiến binh. UBND Huyện Hàm Tân Lao động TBXH
163 Cấp điều chỉnh, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ thuốc lá. UBND Huyện Hàm Tân Thương mại (2017)
164 Cấp đổi GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - T.H cấp đổi GCN mà có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng; chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
165 Cấp đổi GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam(Trường hợp cấp đổi GCN mà có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở công trình xây dựng; CNQSH rừng sản xuất là rừng trồng) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
166 Cấp đổi GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam(Trường hợp cấp đổi GCN mà có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở công trình xây dựng; CNQSH rừng sản xuất là rừng trồng) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
167 Cấp đổi GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam(Trường hợp cấp đổi GCN mà có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở công trình xây dựng; CNQSH rừng sản xuất là rừng trồng) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
168 Cấp đổi GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam(Trường hợp cấp đổi GCN mà có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở công trình xây dựng; CNQSH rừng sản xuất là rừng trồng) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
169 Cấp đổi GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam(Trường hợp cấp đổi GCN mà có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở công trình xây dựng; CNQSH rừng sản xuất là rừng trồng) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
170 Cấp đổi GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam(Trường hợp cấp đổi GCN mà có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở công trình xây dựng; CNQSH rừng sản xuất là rừng trồng) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
171 Cấp đổi GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam(Trường hợp cấp đổi GCN mà có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở công trình xây dựng; CNQSH rừng sản xuất là rừng trồng) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
172 Cấp đổi GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam(Trường hợp cấp đổi GCN mà có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở công trình xây dựng; CNQSH rừng sản xuất là rừng trồng) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
173 Cấp đổi GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam(Trường hợp cấp đổi GCN mà có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở công trình xây dựng; CNQSH rừng sản xuất là rừng trồng) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
174 Cấp đổi GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam(Trường hợp cấp đổi GCN mà có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở công trình xây dựng; CNQSH rừng sản xuất là rừng trồng) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
175 Cấp đổi GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam(Trường hợp cấp đổi GCN mà có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở công trình xây dựng; CNQSH rừng sản xuất là rừng trồng) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
176 Cấp đổi GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam(Trường hợp cấp đổi GCN mà không yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
177 Cấp đổi GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam(Trường hợp cấp đổi GCN mà không yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
178 Cấp đổi GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam(Trường hợp cấp đổi GCN mà không yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
179 Cấp đổi GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam(Trường hợp cấp đổi GCN mà không yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
180 Cấp đổi GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam(Trường hợp cấp đổi GCN mà không yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
181 Cấp đổi GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam(Trường hợp cấp đổi GCN mà không yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
182 Cấp đổi GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam(Trường hợp cấp đổi GCN mà không yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
183 Cấp đổi GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam(Trường hợp cấp đổi GCN mà không yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
184 Cấp đổi GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam(Trường hợp cấp đổi GCN mà không yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
185 Cấp đổi GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam(Trường hợp cấp đổi GCN mà không yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
186 Cấp đổi GCN đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam(Trường hợp cấp đổi GCN mà không yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
187 Chế độ Bảo hiểm theo quy định 290/2005/QĐ-TTg, ngày 08/11/2005 đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Thị trấn Tân Nghĩa Lao động TBXH
188 Chế độ Bảo hiểm theo quy định 290/2005/QĐ-TTg, ngày 08/11/2005 đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Thị trấn Tân Minh Lao động TBXH
189 Chế độ Bảo hiểm theo quy định 290/2005/QĐ-TTg, ngày 08/11/2005 đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Xã Tân Đức Lao động TBXH
190 Chế độ Bảo hiểm theo quy định 290/2005/QĐ-TTg, ngày 08/11/2005 đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Xã Tân Phúc Lao động TBXH
191 Chế độ Bảo hiểm theo quy định 290/2005/QĐ-TTg, ngày 08/11/2005 đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Xã Sông Phan Lao động TBXH
192 Chế độ Bảo hiểm theo quy định 290/2005/QĐ-TTg, ngày 08/11/2005 đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Xã Tân Xuân Lao động TBXH
193 Chế độ Bảo hiểm theo quy định 290/2005/QĐ-TTg, ngày 08/11/2005 đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Xã Sơn Mỹ Lao động TBXH
194 Chế độ Bảo hiểm theo quy định 290/2005/QĐ-TTg, ngày 08/11/2005 đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Xã Tân Thắng Lao động TBXH
195 Chế độ Bảo hiểm theo quy định 290/2005/QĐ-TTg, ngày 08/11/2005 đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Xã Tân Hà Lao động TBXH
196 Chế độ Bảo hiểm theo quy định 290/2005/QĐ-TTg, ngày 08/11/2005 đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Xã Thắng Hải Lao động TBXH
197 Chế độ Bảo hiểm theo quy định 290/2005/QĐ-TTg, ngày 08/11/2005 đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. UBND Huyện Hàm Tân Lao động TBXH
198 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (2017) UBND Huyện Hàm Tân Chứng thực (2017)
199 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận (2017) UBND Huyện Hàm Tân Chứng thực (2017)
200 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp (2017) UBND Huyện Hàm Tân Chứng thực (2017)
201 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp (2017) UBND Huyện Hàm Tân Chứng thực (2017)
202 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (Áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Huyện Hàm Tân Chứng thực (2017)
203 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản (2017) UBND Huyện Hàm Tân Chứng thực (2017)
204 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản (2017) UBND Huyện Hàm Tân Chứng thực (2017)
205 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản (2017) UBND Huyện Hàm Tân Chứng thực (2017)
206 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch (2017) UBND Huyện Hàm Tân Chứng thực (2017)
207 Chuyển mục địch không xin phép UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
208 Chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
209 Chuyển nhượng QSD đất có ra sổ mới UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
210 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất- CHUYỂN HẾT THỬA ĐẤT) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
211 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất- CHUYỂN HẾT THỬA ĐẤT) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
212 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất- CHUYỂN HẾT THỬA ĐẤT) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
213 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất- CHUYỂN HẾT THỬA ĐẤT) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
214 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất- CHUYỂN HẾT THỬA ĐẤT) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
215 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất- CHUYỂN HẾT THỬA ĐẤT) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
216 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất- CHUYỂN HẾT THỬA ĐẤT) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
217 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất- CHUYỂN HẾT THỬA ĐẤT) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
218 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất- CHUYỂN HẾT THỬA ĐẤT) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
219 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất- CHUYỂN HẾT THỬA ĐẤT) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
220 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất- CHUYỂN HẾT THỬA ĐẤT) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
221 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất- CHUYỂN MỘT PHẦN THỬA ĐẤT) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
222 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất- CHUYỂN MỘT PHẦN THỬA ĐẤT) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
223 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất- CHUYỂN MỘT PHẦN THỬA ĐẤT) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
224 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất- CHUYỂN MỘT PHẦN THỬA ĐẤT) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
225 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất- CHUYỂN MỘT PHẦN THỬA ĐẤT) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
226 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất- CHUYỂN MỘT PHẦN THỬA ĐẤT) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
227 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất- CHUYỂN MỘT PHẦN THỬA ĐẤT) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
228 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất- CHUYỂN MỘT PHẦN THỬA ĐẤT) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
229 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất- CHUYỂN MỘT PHẦN THỬA ĐẤT) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
230 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất- CHUYỂN MỘT PHẦN THỬA ĐẤT) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
231 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất- CHUYỂN MỘT PHẦN THỬA ĐẤT) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
232 Chuyển từ hình thức thuê sang giao đất có thu tiền Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
233 Chuyển từ hình thức thuê sang giao đất có thu tiền UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
234 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
235 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
236 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
237 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
238 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
239 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
240 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
241 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
242 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
243 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
244 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
245 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
246 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
247 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
248 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
249 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
250 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
251 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
252 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
253 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
254 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
255 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân(Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
256 Công nhận Ban vận động các Hội, CLB... thể thao cấp huyện. UBND Huyện Hàm Tân Thể dục thể thao
257 Công nhận thương binh và trợ cấp thương tật. Thị trấn Tân Nghĩa Lao động TBXH
258 Công nhận thương binh và trợ cấp thương tật. Thị trấn Tân Minh Lao động TBXH
259 Công nhận thương binh và trợ cấp thương tật. Xã Tân Đức Lao động TBXH
260 Công nhận thương binh và trợ cấp thương tật. Xã Tân Xuân Lao động TBXH
261 Công nhận thương binh và trợ cấp thương tật. Xã Sơn Mỹ Lao động TBXH
262 Công nhận thương binh và trợ cấp thương tật. Xã Tân Hà Lao động TBXH
263 Công nhận thương binh và trợ cấp thương tật. Xã Tân Thắng Lao động TBXH
264 Công nhận thương binh và trợ cấp thương tật. Xã Thắng Hải Lao động TBXH
265 Công nhận thương binh và trợ cấp thương tật. UBND Huyện Hàm Tân Lao động TBXH
266 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Thị trấn Tân Nghĩa Lao động TBXH
267 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Thị trấn Tân Minh Lao động TBXH
268 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Xã Tân Đức Lao động TBXH
269 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Xã Tân Phúc Lao động TBXH
270 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Xã Sông Phan Lao động TBXH
271 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Xã Tân Xuân Lao động TBXH
272 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Xã Sơn Mỹ Lao động TBXH
273 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Xã Tân Hà Lao động TBXH
274 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Xã Tân Thắng Lao động TBXH
275 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Xã Thắng Hải Lao động TBXH
276 Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. UBND Huyện Hàm Tân Lao động TBXH
277 Delete_Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất - T.H thực hiện trích đo Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
278 Delete_Tách thửa, hợp thửa đất (T.H có thực hiện việc trích đo địa chính) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
279 Gia hạn giấy phép thi công UBND Huyện Hàm Tân Giao thông (2017)
280 Gia hạn giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị. UBND Huyện Hàm Tân Xây dựng (2017)
281 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
282 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
283 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
284 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
285 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
286 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
287 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
288 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
289 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
290 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
291 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
292 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
293 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp. Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
294 Giải quyết hưởng trợ cấp 1 lần(theo quyết định 290) đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Xã Tân Xuân Lao động TBXH
295 Giải quyết hưởng trợ cấp 1 lần(theo quyết định 290) đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Xã Sơn Mỹ Lao động TBXH
296 Giải quyết hưởng trợ cấp 1 lần(theo quyết định 290) đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Xã Tân Thắng Lao động TBXH
297 Giải quyết hưởng trợ cấp 1 lần(theo quyết định 290) đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Xã Tân Hà Lao động TBXH
298 Giải quyết hưởng trợ cấp 1 lần(theo quyết định 290) đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. UBND Huyện Hàm Tân Lao động TBXH
299 Giải quyết hưởng trợ cấp một lần(theo quyết định 290) đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Thị trấn Tân Nghĩa Lao động TBXH
300 Giải quyết hưởng trợ cấp một lần(theo quyết định 290) đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Thị trấn Tân Minh Lao động TBXH
301 Giải quyết hưởng trợ cấp một lần(theo quyết định 290) đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Xã Tân Đức Lao động TBXH
302 Giải quyết hưởng trợ cấp một lần(theo quyết định 290) đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Xã Tân Phúc Lao động TBXH
303 Giải quyết hưởng trợ cấp một lần(theo quyết định 290) đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Xã Sông Phan Lao động TBXH
304 Giải quyết hưởng trợ cấp một lần(theo quyết định 290) đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước. Xã Thắng Hải Lao động TBXH
305 Giải quyết trợ cấp chế độ tuất và tiền mai tang phí đối với thân nhân đối với người hoạt động cách mạng đã từ trần. Thị trấn Tân Nghĩa Lao động TBXH
306 Giải quyết trợ cấp chế độ tuất và tiền mai tang phí đối với thân nhân đối với người hoạt động cách mạng đã từ trần. Thị trấn Tân Minh Lao động TBXH
307 Giải quyết trợ cấp chế độ tuất và tiền mai tang phí đối với thân nhân đối với người hoạt động cách mạng đã từ trần. Xã Tân Đức Lao động TBXH
308 Giải quyết trợ cấp chế độ tuất và tiền mai tang phí đối với thân nhân đối với người hoạt động cách mạng đã từ trần. Xã Tân Phúc Lao động TBXH
309 Giải quyết trợ cấp chế độ tuất và tiền mai tang phí đối với thân nhân đối với người hoạt động cách mạng đã từ trần. Xã Sông Phan Lao động TBXH
310 Giải quyết trợ cấp chế độ tuất và tiền mai tang phí đối với thân nhân đối với người hoạt động cách mạng đã từ trần. Xã Tân Xuân Lao động TBXH
311 Giải quyết trợ cấp chế độ tuất và tiền mai tang phí đối với thân nhân đối với người hoạt động cách mạng đã từ trần. Xã Sơn Mỹ Lao động TBXH
312 Giải quyết trợ cấp chế độ tuất và tiền mai tang phí đối với thân nhân đối với người hoạt động cách mạng đã từ trần. Xã Tân Hà Lao động TBXH
313 Giải quyết trợ cấp chế độ tuất và tiền mai tang phí đối với thân nhân đối với người hoạt động cách mạng đã từ trần. Xã Tân Thắng Lao động TBXH
314 Giải quyết trợ cấp chế độ tuất và tiền mai tang phí đối với thân nhân đối với người hoạt động cách mạng đã từ trần. Xã Thắng Hải Lao động TBXH
315 Giải quyết trợ cấp chế độ tuất và tiền mai tang phí đối với thân nhân đối với người hoạt động cách mạng đã từ trần. UBND Huyện Hàm Tân Lao động TBXH
316 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp có thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
317 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp có thực hiện trích đo địa chính) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
318 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp có thực hiện trích đo địa chính) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
319 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp có thực hiện trích đo địa chính) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
320 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp có thực hiện trích đo địa chính) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
321 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp có thực hiện trích đo địa chính) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
322 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp có thực hiện trích đo địa chính) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
323 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp có thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
324 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp có thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
325 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp có thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
326 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp có thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
327 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp có thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
328 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp có thực hiện trích đo địa chính) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
329 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp có thực hiện trích đo địa chính) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
330 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp có thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
331 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp có thực hiện trích đo địa chính) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
332 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp có thực hiện trích đo địa chính) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
333 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp có thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
334 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp có thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
335 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp có thực hiện trích đo địa chính) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
336 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp có thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
337 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp có thực hiện trích đo địa chính) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
338 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
339 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
340 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
341 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
342 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
343 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
344 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
345 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
346 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
347 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
348 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
349 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
350 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
351 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
352 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
353 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
354 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
355 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
356 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
357 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
358 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
359 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
360 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
361 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
362 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
363 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
364 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
365 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
366 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
367 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
368 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
369 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
370 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối. Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
371 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối. Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
372 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối. Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
373 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối. Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
374 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối. Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
375 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối. Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
376 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối. Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
377 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối. Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
378 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối. Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
379 Giao đất trồng cây hàng năm, đất làm muối cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, làm muối. Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
380 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác (T.H có thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất ) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
381 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
382 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
383 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
384 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
385 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
386 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
387 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
388 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
389 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
390 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
391 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
392 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
393 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
394 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
395 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
396 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
397 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
398 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
399 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
400 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
401 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính thửa đất) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
402 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
403 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
404 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
405 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
406 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
407 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
408 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
409 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
410 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
411 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
412 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
413 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
414 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
415 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
416 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
417 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
418 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
419 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
420 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
421 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
422 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
423 Ngành nghề kinh doanh quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc Trạm y tế, cơ sở bàn lẻ thuốc thành phẩm đông y, thuốc từ dược liệu. UBND Huyện Hàm Tân Cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh
424 Nhập hộ khẩu thường trú Thị trấn Tân Nghĩa Hộ khẩu
425 Tách Sổ hộ khẩu Thị trấn Tân Nghĩa Hộ khẩu
426 Tách thửa, chuyển mục đích UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
427 Tách thửa, chuyển mục đích Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
428 Tách thửa, chuyển mục đích Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
429 Tách thửa, chuyển mục đích Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
430 Tách thửa, chuyển mục đích Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
431 Tách thửa, chuyển mục đích Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
432 Tách thửa, chuyển mục đích Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
433 Tách thửa, chuyển mục đích Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
434 Tách thửa, chuyển mục đích Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
435 Tách thửa, chuyển mục đích Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
436 Tách thửa, chuyển mục đích Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
437 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
438 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
439 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
440 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
441 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
442 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
443 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
444 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
445 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
446 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
447 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
448 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
449 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
450 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
451 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
452 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
453 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
454 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
455 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
456 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp có thực hiện việc trích đo địa chính)( Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
457 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
458 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
459 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
460 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
461 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
462 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
463 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
464 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
465 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
466 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
467 Tách thửa, hợp thửa đất(Trường hợp không thực hiện trích đo địa chính) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
468 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (T.H đã có GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và tặng cho toàn phần thửa đất ) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
469 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và TẶNG CHO HẾT THỬA ĐẤT) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
470 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và TẶNG CHO HẾT THỬA ĐẤT) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
471 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và TẶNG CHO HẾT THỬA ĐẤT) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
472 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và TẶNG CHO HẾT THỬA ĐẤT) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
473 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và TẶNG CHO HẾT THỬA ĐẤT) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
474 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và TẶNG CHO HẾT THỬA ĐẤT) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
475 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và TẶNG CHO HẾT THỬA ĐẤT) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
476 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và TẶNG CHO HẾT THỬA ĐẤT) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
477 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và TẶNG CHO HẾT THỬA ĐẤT) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
478 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và TẶNG CHO HẾT THỬA ĐẤT) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
479 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và TẶNG CHO HẾT THỬA ĐẤT) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
480 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và TẶNG CHO MỘT PHẦN THỬA ĐẤT) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
481 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và TẶNG CHO MỘT PHẦN THỬA ĐẤT) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
482 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và TẶNG CHO MỘT PHẦN THỬA ĐẤT) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
483 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và TẶNG CHO MỘT PHẦN THỬA ĐẤT) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
484 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và TẶNG CHO MỘT PHẦN THỬA ĐẤT) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
485 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và TẶNG CHO MỘT PHẦN THỬA ĐẤT) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
486 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và TẶNG CHO MỘT PHẦN THỬA ĐẤT) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
487 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và TẶNG CHO MỘT PHẦN THỬA ĐẤT) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
488 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và TẶNG CHO MỘT PHẦN THỬA ĐẤT) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
489 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và TẶNG CHO MỘT PHẦN THỬA ĐẤT) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
490 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và TẶNG CHO MỘT PHẦN THỬA ĐẤT) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
491 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mà có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
492 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mà có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
493 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mà có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
494 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mà có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
495 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mà có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
496 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mà có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
497 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mà có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
498 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mà có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
499 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mà có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
500 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mà có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
501 Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mà có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
502 Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng, các khu dân cư tập trung, công trình riêng lẻ UBND Huyện Hàm Tân Quy hoạch (2017)
503 Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn UBND Huyện Hàm Tân Quy hoạch (2017)
504 Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. UBND Huyện Hàm Tân Quy hoạch (2017)
505 Thẩm định quy hoạch xây dựng trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn UBND Huyện Hàm Tân Quy hoạch (2017)
506 Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng, các khu dân cư tập trung, công trình riêng lẻ UBND Huyện Hàm Tân Quy hoạch (2017)
507 Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới (quy hoạch nông thôn mới) UBND Huyện Hàm Tân Quy hoạch (2017)
508 Thành lập trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, Trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn cấp huyện. UBND Huyện Hàm Tân Thể dục thể thao
509 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể. Thị trấn Tân Minh Đăng ký kinh doanh
510 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể. Thị trấn Tân Nghĩa Đăng ký kinh doanh
511 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể. Xã Tân Đức Đăng ký kinh doanh
512 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể. Xã Tân Phúc Đăng ký kinh doanh
513 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể. Xã Sông Phan Đăng ký kinh doanh
514 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể. Xã Tân Hà Đăng ký kinh doanh
515 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể. Xã Tân Xuân Đăng ký kinh doanh
516 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể. Xã Thắng Hải Đăng ký kinh doanh
517 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể. Xã Sơn Mỹ Đăng ký kinh doanh
518 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể. Xã Tân Thắng Đăng ký kinh doanh
519 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh Hộ kinh doanh cá thể. UBND Huyện Hàm Tân Đăng ký kinh doanh
520 Thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh Hợp tác xã. UBND Huyện Hàm Tân Đăng ký kinh doanh
521 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
522 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch (2017) UBND Huyện Hàm Tân Hộ Tịch (2017)
523 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
524 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp giấy chứng nhận bị mất, hỏng , thất lạc, hoặc có sự thay đổi , bổ sung trên chứng nhận an toàn thực phẩm (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nông nghiệp PTNT (2017)
525 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp giấy chứng nhận sắp hết hạn (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nông nghiệp PTNT (2017)
526 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Khoản 1, 2, Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) Xã Thắng Hải Đất đai (2017)
527 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Khoản 1, 2, Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai (2017)
528 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Khoản 1, 2, Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai (2017)
529 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Khoản 1, 2, Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) Thị trấn Tân Minh Đất đai (2017)
530 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Khoản 1, 2, Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) Xã Tân Đức Đất đai (2017)
531 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Khoản 1, 2, Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) Xã Sông Phan Đất đai (2017)
532 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Khoản 1, 2, Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) Xã Tân Hà Đất đai (2017)
533 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Khoản 1, 2, Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) Xã Tân Xuân Đất đai (2017)
534 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Khoản 1, 2, Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) Xã Sơn Mỹ Đất đai (2017)
535 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Khoản 1, 2, Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) Xã Tân Thắng Đất đai (2017)
536 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Khoản 1, 2, Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) (2015) UBND Huyện Hàm Tân Tài nguyên môi trường
537 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất quy định tại Khoản 1, 2, Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)(copy) Xã Tân Phúc Đất đai (2017)
538 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
539 Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng (2017) UBND Huyện Hàm Tân Xây dựng (2017)
540 Thủ tục cấp mới cấp phép xây dựng có thời hạn (đối với nhà ở riêng lẻ) (2017) UBND Huyện Hàm Tân Xây dựng (2017)
541 Thủ tục cấp mới giấy phép xây dựng (2017) UBND Huyện Hàm Tân Xây dựng (2017)
542 Thủ tục cấp phép xây dựng (Cấp lại) (2017) UBND Huyện Hàm Tân Xây dựng (2017)
543 Thủ tục cấp phép xây dựng (Cấp mới (Đối với công trình quảng cáo) (2017) UBND Huyện Hàm Tân Xây dựng (2017)
544 Thủ tục cấp phép xây dựng (Cấp mới (Đối với công trình theo tuyến trong đô thị) (2017) UBND Huyện Hàm Tân Xây dựng (2017)
545 Thủ tục cấp phép xây dựng (Cấp mới, trường hợp cấp phép có thời hạn (2017) UBND Huyện Hàm Tân Xây dựng (2017)
546 Thủ tục cấp phép xây dựng (Cấp mới, trường hợp hợp theo giai đoạn: (Đối với công trình theo tuyến trong đô thị) (2017) UBND Huyện Hàm Tân Xây dựng (2017)
547 Thủ tục cấp phép xây dựng (cấp mới, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, giấy phép di dời công trình) đối với công trình (2017) UBND Huyện Hàm Tân Xây dựng (2017)
548 Thủ tục cấp phép xây dựng (Điều chỉnh) (2017) UBND Huyện Hàm Tân Xây dựng (2017)
549 Thủ tục cấp phép xây dựng Cấp mới, công trình có thời hạn) (2017) UBND Huyện Hàm Tân Xây dựng (2017)
550 Thủ tục cấp phép xây dựng Cấp mới, trường hợp theo giai đoạn Cấp mới, trường hợp theo giai đoạn (Đối với công trình di dời) (2017) UBND Huyện Hàm Tân Xây dựng (2017)
551 Thủ tục cấp phép xây dựngCấp mới, trường hợp theo giai đoạn (Đối với công trình sửa chữa cải tạo) (2017) UBND Huyện Hàm Tân Xây dựng (2017)
552 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án”dồn điền đổi thửa”đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ UBND Huyện Hàm Tân Đất đai (2017)
553 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án”dồn điền đổi thửa”đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Tân Hà Đất đai (2017)
554 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án”dồn điền đổi thửa”đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (2015) UBND Huyện Hàm Tân Tài nguyên môi trường
555 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án”dồn điền đổi thửa”đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Thắng Hải Đất đai (2017)
556 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án”dồn điền đổi thửa”đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai (2017)
557 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án”dồn điền đổi thửa”đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Thị trấn Tân Minh Đất đai (2017)
558 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án”dồn điền đổi thửa”đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Đức Đất đai (2017)
559 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án”dồn điền đổi thửa”đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Phúc Đất đai (2017)
560 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án”dồn điền đổi thửa”đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Sông Phan Đất đai (2017)
561 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án”dồn điền đổi thửa”đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Xuân Đất đai (2017)
562 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án”dồn điền đổi thửa”đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Sơn Mỹ Đất đai (2017)
563 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện phương án”dồn điền đổi thửa”đã được UBND cấp huyện phê duyệt quy định tại Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Thắng Đất đai (2017)
564 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ UBND Huyện Hàm Tân Đất đai (2017)
565 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (2015) UBND Huyện Hàm Tân Tài nguyên môi trường
566 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Thắng Hải Đất đai (2017)
567 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai (2017)
568 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Thị trấn Tân Minh Đất đai (2017)
569 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Đức Đất đai (2017)
570 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Phúc Đất đai (2017)
571 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Sông Phan Đất đai (2017)
572 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Hà Đất đai (2017)
573 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Xuân Đất đai (2017)
574 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Sơn Mỹ Đất đai (2017)
575 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Xã Tân Thắng Đất đai (2017)
576 Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
577 Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, tryền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
578 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi của huyện (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
579 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi cấp xã nhưng trong phạm vi một huyện (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
580 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
581 Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư) (2015) UBND Huyện Hàm Tân Tài nguyên môi trường
582 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
583 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân UBND Huyện Hàm Tân TNMT (2017)
584 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Thị trấn Tân Minh TNMT (2017)
585 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (2017) UBND Huyện Hàm Tân Tài nguyên môi trường
586 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân. Thị trấn Tân Nghĩa TNMT (2017)
587 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân. Xã Tân Đức TNMT (2017)
588 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân. Xã Tân Phúc TNMT (2017)
589 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân. Xã Sông Phan TNMT (2017)
590 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân. Xã Tân Hà TNMT (2017)
591 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân. Xã Tân Xuân TNMT (2017)
592 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân. Xã Sơn Mỹ TNMT (2017)
593 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân. Xã Tân Thắng TNMT (2017)
594 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân. Xã Thắng Hải TNMT (2017)
595 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả hàng năm sang thuê đất trả tiến một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN) (2015) UBND Huyện Hàm Tân Tài nguyên môi trường
596 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả hàng năm sang thuê đất trả tiến một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN) (2015) UBND Huyện Hàm Tân Tài nguyên môi trường
597 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả hàng năm sang thuê đất trả tiến một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN UBND Huyện Hàm Tân Đất đai (2017)
598 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả hàng năm sang thuê đất trả tiến một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai (2017)
599 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả hàng năm sang thuê đất trả tiến một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Thị trấn Tân Minh Đất đai (2017)
600 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả hàng năm sang thuê đất trả tiến một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Đức Đất đai (2017)
601 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả hàng năm sang thuê đất trả tiến một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Phúc Đất đai (2017)
602 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả hàng năm sang thuê đất trả tiến một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Sông Phan Đất đai (2017)
603 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả hàng năm sang thuê đất trả tiến một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Hà Đất đai (2017)
604 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả hàng năm sang thuê đất trả tiến một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Xuân Đất đai (2017)
605 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả hàng năm sang thuê đất trả tiến một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Sơn Mỹ Đất đai (2017)
606 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả hàng năm sang thuê đất trả tiến một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Thắng Đất đai (2017)
607 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả hàng năm sang thuê đất trả tiến một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Thắng Hải Đất đai (2017)
608 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả hàng năm sang thuê đất trả tiến một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN UBND Huyện Hàm Tân Đất đai (2017)
609 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả hàng năm sang thuê đất trả tiến một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai (2017)
610 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả hàng năm sang thuê đất trả tiến một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Thị trấn Tân Minh Đất đai (2017)
611 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả hàng năm sang thuê đất trả tiến một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Đức Đất đai (2017)
612 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả hàng năm sang thuê đất trả tiến một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Phúc Đất đai (2017)
613 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả hàng năm sang thuê đất trả tiến một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Sông Phan Đất đai (2017)
614 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả hàng năm sang thuê đất trả tiến một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Hà Đất đai (2017)
615 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả hàng năm sang thuê đất trả tiến một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Xuân Đất đai (2017)
616 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả hàng năm sang thuê đất trả tiến một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Sơn Mỹ Đất đai (2017)
617 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả hàng năm sang thuê đất trả tiến một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Thắng Đất đai (2017)
618 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả hàng năm sang thuê đất trả tiến một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-Cp ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Thắng Hải Đất đai (2017)
619 Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ (TH không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN) (2015) UBND Huyện Hàm Tân Tài nguyên môi trường
620 Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ (TH phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận) (2015) UBND Huyện Hàm Tân Tài nguyên môi trường
621 Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ(Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai (2017)
622 Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ(Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai (2017)
623 Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ(Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN) Thị trấn Tân Minh Đất đai (2017)
624 Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ(Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN) Xã Tân Đức Đất đai (2017)
625 Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ(Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN) Xã Tân Phúc Đất đai (2017)
626 Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ(Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN) Xã Sông Phan Đất đai (2017)
627 Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ(Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN) Xã Tân Hà Đất đai (2017)
628 Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ(Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN) Xã Tân Xuân Đất đai (2017)
629 Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ(Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN) Xã Sơn Mỹ Đất đai (2017)
630 Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ(Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN) Xã Tân Thắng Đất đai (2017)
631 Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ(Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN) Xã Thắng Hải Đất đai (2017)
632 Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ(Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai (2017)
633 Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ(Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai (2017)
634 Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ(Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận) Thị trấn Tân Minh Đất đai (2017)
635 Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ(Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận) Xã Tân Đức Đất đai (2017)
636 Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ(Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận) Xã Tân Phúc Đất đai (2017)
637 Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ(Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận) Xã Sông Phan Đất đai (2017)
638 Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ(Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận) Xã Tân Hà Đất đai (2017)
639 Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ(Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận) Xã Tân Xuân Đất đai (2017)
640 Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ(Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận) Xã Sơn Mỹ Đất đai (2017)
641 Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ(Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận) Xã Tân Thắng Đất đai (2017)
642 Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ(Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận) Xã Thắng Hải Đất đai (2017)
643 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
644 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
645 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
646 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) (2017) UBND Huyện Hàm Tân Hộ Tịch (2017)
647 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (2017) UBND Huyện Hàm Tân Hộ Tịch (2017)
648 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (2017) UBND Huyện Hàm Tân Hộ Tịch (2017)
649 Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng (2017) UBND Huyện Hàm Tân Xây dựng (2017)
650 Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) Xã Thắng Hải Đất đai (2017)
651 Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai (2017)
652 Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai (2017)
653 Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) Thị trấn Tân Minh Đất đai (2017)
654 Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) Xã Tân Đức Đất đai (2017)
655 Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) Xã Tân Phúc Đất đai (2017)
656 Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) Xã Sông Phan Đất đai (2017)
657 Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) Xã Tân Hà Đất đai (2017)
658 Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) Xã Tân Xuân Đất đai (2017)
659 Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) Xã Sơn Mỹ Đất đai (2017)
660 Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) Xã Tân Thắng Đất đai (2017)
661 Thủ tục gia hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) (2015) UBND Huyện Hàm Tân Tài nguyên môi trường
662 Thủ tục hội tự giải thể (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
663 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
664 Thủ tục kiểm tra cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực thẩm (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nông nghiệp PTNT (2017)
665 Thủ tục phê duyệt Điều lệ hội (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
666 Thủ tục quỹ tự giải thể (2017)) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
667 Thủ tục sát nhập, chia, tách, hợp nhất, giải thể trung tâm đào tạo huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở hoạt động thể thao trên địa bàn cấp huyện. UBND Huyện Hàm Tân Thể dục thể thao
668 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (TH tách thửa (thu hồi) không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo Khoản 4 Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) (2015) UBND Huyện Hàm Tân Tài nguyên môi trường
669 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (TH tách thửa, hợp thửa phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo khoản 2,3, Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) (2015) UBND Huyện Hàm Tân Tài nguyên môi trường
670 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp tách thửa (thu hồi) không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo Khoản 4 Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) Xã Thắng Hải Đất đai (2017)
671 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp tách thửa (thu hồi) không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo Khoản 4 Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai (2017)
672 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp tách thửa (thu hồi) không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo Khoản 4 Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai (2017)
673 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp tách thửa (thu hồi) không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo Khoản 4 Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) Thị trấn Tân Minh Đất đai (2017)
674 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp tách thửa (thu hồi) không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo Khoản 4 Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) Xã Tân Đức Đất đai (2017)
675 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp tách thửa (thu hồi) không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo Khoản 4 Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) Xã Tân Phúc Đất đai (2017)
676 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp tách thửa (thu hồi) không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo Khoản 4 Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) Xã Sông Phan Đất đai (2017)
677 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp tách thửa (thu hồi) không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo Khoản 4 Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) Xã Tân Hà Đất đai (2017)
678 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp tách thửa (thu hồi) không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo Khoản 4 Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) Xã Tân Xuân Đất đai (2017)
679 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp tách thửa (thu hồi) không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo Khoản 4 Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) Xã Sơn Mỹ Đất đai (2017)
680 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp tách thửa (thu hồi) không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo Khoản 4 Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) Xã Tân Thắng Đất đai (2017)
681 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp tách thửa, hợp thửa phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo khoản 2,3, Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) Xã Thắng Hải Đất đai (2017)
682 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp tách thửa, hợp thửa phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo khoản 2,3, Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai (2017)
683 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp tách thửa, hợp thửa phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo khoản 2,3, Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai (2017)
684 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp tách thửa, hợp thửa phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo khoản 2,3, Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) Thị trấn Tân Minh Đất đai (2017)
685 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp tách thửa, hợp thửa phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo khoản 2,3, Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) Xã Tân Đức Đất đai (2017)
686 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp tách thửa, hợp thửa phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo khoản 2,3, Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) Xã Tân Phúc Đất đai (2017)
687 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp tách thửa, hợp thửa phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo khoản 2,3, Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) Xã Sông Phan Đất đai (2017)
688 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp tách thửa, hợp thửa phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo khoản 2,3, Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) Xã Tân Hà Đất đai (2017)
689 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp tách thửa, hợp thửa phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo khoản 2,3, Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) Xã Tân Xuân Đất đai (2017)
690 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp tách thửa, hợp thửa phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo khoản 2,3, Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) Xã Sơn Mỹ Đất đai (2017)
691 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp tách thửa, hợp thửa phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo khoản 2,3, Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) Xã Tân Thắng Đất đai (2017)
692 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
693 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
694 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
695 Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
696 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
697 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
698 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
699 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
700 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) do Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư (2017) UBND Huyện Hàm Tân Xây dựng (2017)
701 Thủ tục thẩm định việc giải thể tổ chức sự nghiệp công lập (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
702 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
703 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại tổ chức sự nghiệp công lập (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
704 Thủ tục thành lập hội (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
705 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
706 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (2017) UBND Huyện Hàm Tân Hộ Tịch (2017)
707 Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
708 Thủ tục xác nhận an toàn về an toàn thực phẩm nông sản (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nông nghiệp PTNT (2017)
709 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ Xã Thắng Hải Đất đai (2017)
710 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ UBND Huyện Hàm Tân Đất đai (2017)
711 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai (2017)
712 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ Thị trấn Tân Minh Đất đai (2017)
713 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ Xã Tân Đức Đất đai (2017)
714 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ Xã Tân Phúc Đất đai (2017)
715 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ Xã Sông Phan Đất đai (2017)
716 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ Xã Tân Hà Đất đai (2017)
717 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ Xã Tân Xuân Đất đai (2017)
718 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ Xã Sơn Mỹ Đất đai (2017)
719 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ Xã Tân Thắng Đất đai (2017)
720 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ (2015) UBND Huyện Hàm Tân Tài nguyên môi trường
721 Thủ tục xóa góp vốn bằng quyền sử dụng đất quy định tại Điều 80 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai (2017)
722 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 80 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai (2017)
723 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 80 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư - Thủ tục xóa góp vốn bằng quyền sử dụng đất) (2015) UBND Huyện Hàm Tân Tài nguyên môi trường
724 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại Điều 80 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Trường hợp người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư - Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại) (2015) UBND Huyện Hàm Tân Tài nguyên môi trường
725 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tải sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư - Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN (2015) UBND Huyện Hàm Tân Tài nguyên môi trường
726 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tải sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư - Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN) (2015) UBND Huyện Hàm Tân Tài nguyên môi trường
727 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tải sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Thắng Hải Đất đai (2017)
728 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tải sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN UBND Huyện Hàm Tân Đất đai (2017)
729 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tải sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai (2017)
730 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tải sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Thị trấn Tân Minh Đất đai (2017)
731 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tải sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Đức Đất đai (2017)
732 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tải sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Phúc Đất đai (2017)
733 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tải sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Sông Phan Đất đai (2017)
734 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tải sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Hà Đất đai (2017)
735 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tải sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Xuân Đất đai (2017)
736 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tải sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Sơn Mỹ Đất đai (2017)
737 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tải sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Thắng Đất đai (2017)
738 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tải sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Thắng Hải Đất đai (2017)
739 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tải sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN UBND Huyện Hàm Tân Đất đai (2017)
740 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tải sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai (2017)
741 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tải sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Thị trấn Tân Minh Đất đai (2017)
742 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tải sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Đức Đất đai (2017)
743 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tải sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Phúc Đất đai (2017)
744 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tải sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Sông Phan Đất đai (2017)
745 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tải sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Hà Đất đai (2017)
746 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tải sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Xuân Đất đai (2017)
747 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tải sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Sơn Mỹ Đất đai (2017)
748 Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tải sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Thắng Đất đai (2017)
749 Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký GCN Xã Thắng Hải Đất đai (2017)
750 Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Thắng Hải Đất đai (2017)
751 Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký GCN UBND Huyện Hàm Tân Đất đai (2017)
752 Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN UBND Huyện Hàm Tân Đất đai (2017)
753 Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký GCN Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai (2017)
754 Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai (2017)
755 Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký GCN Thị trấn Tân Minh Đất đai (2017)
756 Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Thị trấn Tân Minh Đất đai (2017)
757 Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký GCN Xã Tân Đức Đất đai (2017)
758 Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Đức Đất đai (2017)
759 Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký GCN Xã Tân Phúc Đất đai (2017)
760 Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Phúc Đất đai (2017)
761 Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký GCN Xã Sông Phan Đất đai (2017)
762 Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Sông Phan Đất đai (2017)
763 Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký GCN(copy) Xã Tân Hà Đất đai (2017)
764 Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Hà Đất đai (2017)
765 Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư - Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký GCN) (2015) UBND Huyện Hàm Tân Tài nguyên môi trường
766 Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư - Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký GCN) (2015) UBND Huyện Hàm Tân Tài nguyên môi trường
767 Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký GCN Xã Tân Xuân Đất đai (2017)
768 Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Xuân Đất đai (2017)
769 Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký GCN Xã Sơn Mỹ Đất đai (2017)
770 Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Sơn Mỹ Đất đai (2017)
771 Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp không phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký GCN Xã Tân Thắng Đất đai (2017)
772 Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá QSDĐ; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty, thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất quy định tại Điều 84 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)_Trường hợp phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp GCN Xã Tân Thắng Đất đai (2017)
773 Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư quy định tại điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Thắng Hải Đất đai (2017)
774 Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư quy định tại điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ UBND Huyện Hàm Tân Đất đai (2017)
775 Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư quy định tại điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai (2017)
776 Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư quy định tại điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Thị trấn Tân Minh Đất đai (2017)
777 Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư quy định tại điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Tân Đức Đất đai (2017)
778 Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư quy định tại điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Tân Phúc Đất đai (2017)
779 Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư quy định tại điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Sông Phan Đất đai (2017)
780 Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư quy định tại điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Tân Hà Đất đai (2017)
781 Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư quy định tại điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Tân Xuân Đất đai (2017)
782 Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư quy định tại điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Sơn Mỹ Đất đai (2017)
783 Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư quy định tại điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Xã Tân Thắng Đất đai (2017)
784 Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư quy định tại điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (2015) UBND Huyện Hàm Tân Tài nguyên môi trường
785 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài (2017) UBND Huyện Hàm Tân Hộ Tịch (2017)
786 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong huyện (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
787 Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
788 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài (2017) UBND Huyện Hàm Tân Hộ Tịch (2017)
789 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (2017) UBND Huyện Hàm Tân Hộ Tịch (2017)
790 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài (2017) UBND Huyện Hàm Tân Hộ Tịch (2017)
791 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (2017) UBND Huyện Hàm Tân Hộ Tịch (2017)
792 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (2017) UBND Huyện Hàm Tân Hộ Tịch (2017)
793 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài (2017) UBND Huyện Hàm Tân Hộ Tịch (2017)
794 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài (2017) UBND Huyện Hàm Tân Hộ Tịch (2017)
795 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài (2017) UBND Huyện Hàm Tân Hộ Tịch (2017)
796 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài (2017) UBND Huyện Hàm Tân Hộ Tịch (2017)
797 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (2017) UBND Huyện Hàm Tân Hộ Tịch (2017)
798 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
799 Thủ tục đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề quy định tại Điều 73 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2114 của Chính phủ (Trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai (2017)
800 Thủ tục đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề quy định tại Điều 73 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2114 của Chính phủ (Trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư) (2015) UBND Huyện Hàm Tân Tài nguyên môi trường
801 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp chỉ đăng ký đất đai mà chủ sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH dưới 05 ha) Xã Thắng Hải Đất đai (2017)
802 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp chỉ đăng ký đất đai mà chủ sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH dưới 05 ha) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai (2017)
803 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp chỉ đăng ký đất đai mà chủ sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH dưới 05 ha) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai (2017)
804 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp chỉ đăng ký đất đai mà chủ sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH dưới 05 ha) Thị trấn Tân Minh Đất đai (2017)
805 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp chỉ đăng ký đất đai mà chủ sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH dưới 05 ha) Xã Tân Đức Đất đai (2017)
806 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp chỉ đăng ký đất đai mà chủ sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH dưới 05 ha) Xã Tân Phúc Đất đai (2017)
807 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp chỉ đăng ký đất đai mà chủ sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH dưới 05 ha) Xã Sông Phan Đất đai (2017)
808 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp chỉ đăng ký đất đai mà chủ sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH dưới 05 ha) Xã Tân Hà Đất đai (2017)
809 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp chỉ đăng ký đất đai mà chủ sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH dưới 05 ha) Xã Tân Xuân Đất đai (2017)
810 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp chỉ đăng ký đất đai mà chủ sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH dưới 05 ha) Xã Sơn Mỹ Đất đai (2017)
811 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp chỉ đăng ký đất đai mà chủ sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH dưới 05 ha) Xã Tân Thắng Đất đai (2017)
812 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp chỉ đăng ký đất đai mà chủ sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH trên 05ha) Xã Thắng Hải Đất đai (2017)
813 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp chỉ đăng ký đất đai mà chủ sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH trên 05ha) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai (2017)
814 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp chỉ đăng ký đất đai mà chủ sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH trên 05ha) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai (2017)
815 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp chỉ đăng ký đất đai mà chủ sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH trên 05ha) Thị trấn Tân Minh Đất đai (2017)
816 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp chỉ đăng ký đất đai mà chủ sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH trên 05ha) Xã Tân Đức Đất đai (2017)
817 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp chỉ đăng ký đất đai mà chủ sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH trên 05ha) Xã Tân Phúc Đất đai (2017)
818 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp chỉ đăng ký đất đai mà chủ sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH trên 05ha) Xã Sông Phan Đất đai (2017)
819 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp chỉ đăng ký đất đai mà chủ sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH trên 05ha) Xã Tân Hà Đất đai (2017)
820 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp chỉ đăng ký đất đai mà chủ sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH trên 05ha) Xã Tân Xuân Đất đai (2017)
821 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp chỉ đăng ký đất đai mà chủ sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH trên 05ha) Xã Sơn Mỹ Đất đai (2017)
822 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp chỉ đăng ký đất đai mà chủ sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH trên 05ha) Xã Tân Thắng Đất đai (2017)
823 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, đồng thời đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH dưới 05ha) Xã Thắng Hải Đất đai (2017)
824 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, đồng thời đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH dưới 05ha) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai (2017)
825 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, đồng thời đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH dưới 05ha) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai (2017)
826 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, đồng thời đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH dưới 05ha) Thị trấn Tân Minh Đất đai (2017)
827 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, đồng thời đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH dưới 05ha) Xã Tân Đức Đất đai (2017)
828 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, đồng thời đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH dưới 05ha) Xã Tân Phúc Đất đai (2017)
829 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, đồng thời đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH dưới 05ha) Xã Sông Phan Đất đai (2017)
830 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, đồng thời đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH dưới 05ha) Xã Tân Hà Đất đai (2017)
831 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, đồng thời đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH dưới 05ha) Xã Tân Xuân Đất đai (2017)
832 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, đồng thời đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH dưới 05ha) Xã Sơn Mỹ Đất đai (2017)
833 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, đồng thời đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH dưới 05ha) Xã Tân Thắng Đất đai (2017)
834 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, đồng thời đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH trên 05ha) Xã Thắng Hải Đất đai (2017)
835 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, đồng thời đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH trên 05ha) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai (2017)
836 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, đồng thời đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH trên 05ha) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai (2017)
837 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, đồng thời đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH trên 05ha) Thị trấn Tân Minh Đất đai (2017)
838 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, đồng thời đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH trên 05ha) Xã Tân Đức Đất đai (2017)
839 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, đồng thời đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH trên 05ha) Xã Tân Phúc Đất đai (2017)
840 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, đồng thời đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH trên 05ha) Xã Sông Phan Đất đai (2017)
841 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, đồng thời đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH trên 05ha) Xã Tân Hà Đất đai (2017)
842 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, đồng thời đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH trên 05ha) Xã Tân Xuân Đất đai (2017)
843 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, đồng thời đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH trên 05ha) Xã Sơn Mỹ Đất đai (2017)
844 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, đồng thời đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất_TH trên 05ha) Xã Tân Thắng Đất đai (2017)
845 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận) Xã Thắng Hải Đất đai (2017)
846 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai (2017)
847 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai (2017)
848 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận) Thị trấn Tân Minh Đất đai (2017)
849 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận) Xã Tân Đức Đất đai (2017)
850 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận) Xã Tân Phúc Đất đai (2017)
851 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận) Xã Sông Phan Đất đai (2017)
852 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận) Xã Tân Hà Đất đai (2017)
853 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận) Xã Tân Xuân Đất đai (2017)
854 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận) Xã Sơn Mỹ Đất đai (2017)
855 Thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (Trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận) Xã Tân Thắng Đất đai (2017)
856 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng (2017) UBND Huyện Hàm Tân Xây dựng (2017)
857 Thủ tục đổi tên hội (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
858 Thủ tục đổi tên quỹ (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
859 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp thừa kế một phần diện tích thửa đất trên Giấy chứng nhận) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
860 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp thừa kế một phần diện tích thửa đất trên Giấy chứng nhận) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
861 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp thừa kế một phần diện tích thửa đất trên Giấy chứng nhận) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
862 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp thừa kế một phần diện tích thửa đất trên Giấy chứng nhận) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
863 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp thừa kế một phần diện tích thửa đất trên Giấy chứng nhận) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
864 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp thừa kế một phần diện tích thửa đất trên Giấy chứng nhận) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
865 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp thừa kế một phần diện tích thửa đất trên Giấy chứng nhận) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
866 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp thừa kế một phần diện tích thửa đất trên Giấy chứng nhận) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
867 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp thừa kế một phần diện tích thửa đất trên Giấy chứng nhận) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
868 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp thừa kế một phần diện tích thửa đất trên Giấy chứng nhận) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
869 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp thừa kế một phần diện tích thửa đất trên Giấy chứng nhận) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
870 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp thừa kế toàn phần thửa đất và tài sản gắn liền với đất) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
871 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp thừa kế toàn phần thửa đất và tài sản gắn liền với đất) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
872 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp thừa kế toàn phần thửa đất và tài sản gắn liền với đất) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
873 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp thừa kế toàn phần thửa đất và tài sản gắn liền với đất) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
874 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp thừa kế toàn phần thửa đất và tài sản gắn liền với đất) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
875 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp thừa kế toàn phần thửa đất và tài sản gắn liền với đất) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
876 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp thừa kế toàn phần thửa đất và tài sản gắn liền với đất) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
877 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp thừa kế toàn phần thửa đất và tài sản gắn liền với đất) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
878 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp thừa kế toàn phần thửa đất và tài sản gắn liền với đất) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
879 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp thừa kế toàn phần thửa đất và tài sản gắn liền với đất) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
880 Thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất(Trường hợp thừa kế toàn phần thửa đất và tài sản gắn liền với đất, không ra sổ mới) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
881 Trình tự, thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất...nhóm người có quyền sử dụng đất chung Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
882 Trình tự, thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất...nhóm người có quyền sử dụng đất chung Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
883 Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất .....t, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong các trường hợp(Hòa giải thành về tranh chấp đất đai được UBND cấp....) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
884 Trợ cấp hàng tháng hoặc 1 lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Xã Tân Xuân Lao động TBXH
885 Trợ cấp hàng tháng hoặc 1 lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Xã Sơn Mỹ Lao động TBXH
886 Trợ cấp hàng tháng hoặc 1 lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Xã Tân Thắng Lao động TBXH
887 Trợ cấp hàng tháng hoặc 1 lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Xã Tân Hà Lao động TBXH
888 Trợ cấp hàng tháng hoặc 1 lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng. UBND Huyện Hàm Tân Lao động TBXH
889 Trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Thị trấn Tân Nghĩa Lao động TBXH
890 Trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Thị trấn Tân Minh Lao động TBXH
891 Trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Xã Tân Đức Lao động TBXH
892 Trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Xã Tân Phúc Lao động TBXH
893 Trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Xã Sông Phan Lao động TBXH
894 Trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng. Xã Thắng Hải Lao động TBXH
895 Trợ cấp mai táng phí cho cựu chiến binh. Thị trấn Tân Nghĩa Lao động TBXH
896 Trợ cấp mai táng phí cho cựu chiến binh. Thị trấn Tân Minh Lao động TBXH
897 Trợ cấp mai táng phí cho cựu chiến binh. Xã Tân Đức Lao động TBXH
898 Trợ cấp mai táng phí cho cựu chiến binh. Xã Tân Phúc Lao động TBXH
899 Trợ cấp mai táng phí cho cựu chiến binh. Xã Sông Phan Lao động TBXH
900 Trợ cấp mai táng phí cho cựu chiến binh. Xã Tân Xuân Lao động TBXH
901 Trợ cấp mai táng phí cho cựu chiến binh. Xã Sơn Mỹ Lao động TBXH
902 Trợ cấp mai táng phí cho cựu chiến binh. Xã Tân Thắng Lao động TBXH
903 Trợ cấp mai táng phí cho cựu chiến binh. Xã Tân Hà Lao động TBXH
904 Trợ cấp mai táng phí cho cựu chiến binh. Xã Thắng Hải Lao động TBXH
905 Trợ cấp mai táng phí cho cựu chiến binh. UBND Huyện Hàm Tân Lao động TBXH
906 Trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, ngườ hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày. Xã Tân Xuân Lao động TBXH
907 Trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, ngườ hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày. Xã Sơn Mỹ Lao động TBXH
908 Trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, ngườ hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày. Xã Tân Hà Lao động TBXH
909 Trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, ngườ hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày. Xã Tân Thắng Lao động TBXH
910 Trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày. Thị trấn Tân Nghĩa Lao động TBXH
911 Trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày. Thị trấn Tân Minh Lao động TBXH
912 Trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày. Xã Tân Đức Lao động TBXH
913 Trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày. Xã Tân Phúc Lao động TBXH
914 Trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày. Xã Sông Phan Lao động TBXH
915 Trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày. Xã Thắng Hải Lao động TBXH
916 Trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày. UBND Huyện Hàm Tân Lao động TBXH
917 Trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc. Thị trấn Tân Nghĩa Lao động TBXH
918 Trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc. Thị trấn Tân Minh Lao động TBXH
919 Trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc. Xã Tân Đức Lao động TBXH
920 Trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc. Xã Tân Phúc Lao động TBXH
921 Trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc. Xã Sông Phan Lao động TBXH
922 Trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc. Xã Tân Xuân Lao động TBXH
923 Trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc. Xã Sơn Mỹ Lao động TBXH
924 Trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc. Xã Tân Thắng Lao động TBXH
925 Trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc. Xã Tân Hà Lao động TBXH
926 Trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc. Xã Thắng Hải Lao động TBXH
927 Trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc. UBND Huyện Hàm Tân Lao động TBXH
928 Trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995. Thị trấn Tân Nghĩa Lao động TBXH
929 Trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995. Thị trấn Tân Minh Lao động TBXH
930 Trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995. Xã Tân Đức Lao động TBXH
931 Trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995. Xã Tân Phúc Lao động TBXH
932 Trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995. Xã Sông Phan Lao động TBXH
933 Trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995. Xã Tân Xuân Lao động TBXH
934 Trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995. Xã Sơn Mỹ Lao động TBXH
935 Trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995. Xã Tân Hà Lao động TBXH
936 Trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995. Xã Tân Thắng Lao động TBXH
937 Trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995. Xã Thắng Hải Lao động TBXH
938 Trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995. UBND Huyện Hàm Tân Lao động TBXH
939 Trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Thị trấn Tân Nghĩa Lao động TBXH
940 Trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Thị trấn Tân Minh Lao động TBXH
941 Trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Xã Tân Đức Lao động TBXH
942 Trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Xã Tân Phúc Lao động TBXH
943 Trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Xã Sông Phan Lao động TBXH
944 Trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Xã Tân Xuân Lao động TBXH
945 Trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Xã Sơn Mỹ Lao động TBXH
946 Trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Xã Tân Hà Lao động TBXH
947 Trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Xã Tân Thắng Lao động TBXH
948 Trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Xã Thắng Hải Lao động TBXH
949 Trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. UBND Huyện Hàm Tân Lao động TBXH
950 Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá. Thị trấn Tân Nghĩa Lao động TBXH
951 Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá. Thị trấn Tân Minh Lao động TBXH
952 Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá. UBND Huyện Hàm Tân Lao động TBXH
953 Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá. Xã Tân Đức Lao động TBXH
954 Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá. Xã Tân Phúc Lao động TBXH
955 Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá. Xã Sông Phan Lao động TBXH
956 Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá. Xã Tân Xuân Lao động TBXH
957 Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá. Xã Sơn Mỹ Lao động TBXH
958 Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá. Xã Tân Thắng Lao động TBXH
959 Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá. Xã Tân Hà Lao động TBXH
960 Trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá. Xã Thắng Hải Lao động TBXH
961 Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh Karaoke mới. UBND Huyện Hàm Tân Cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện
962 Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh vũ trường mới. UBND Huyện Hàm Tân Cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện
963 Trường hợp gia hạn Giấy phép kinh doanh Karaoke. UBND Huyện Hàm Tân Cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện
964 Trường hợp gia hạn giấy phép kinh doanh kinh doanh vũ trường. UBND Huyện Hàm Tân Cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện
965 Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
966 Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
967 Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
968 Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
969 Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
970 Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
971 Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
972 Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
973 Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
974 Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
975 Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
976 Trường hợp tăng thêm số lượng phòng (mở rộng hoạt động kinh doanh karaoke). UBND Huyện Hàm Tân Cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện
977 Trường hợp thay đổi chủ kinh doanh Karaoke. UBND Huyện Hàm Tân Cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện
978 Trường hợp thay đổi chủ kinh doanh vũ trường. UBND Huyện Hàm Tân Cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện
979 TThủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện (2017) UBND Huyện Hàm Tân Nội vụ (2017)
980 Xác nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
981 Xác nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
982 Xác nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
983 Xác nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
984 Xác nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
985 Xác nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
986 Xác nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
987 Xác nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
988 Xác nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
989 Xác nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
990 Xác nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
991 Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ...... thay đổi về thông tin số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất.(Trường hợp có thực hiện trích đo) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
992 Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ...... thay đổi về thông tin số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất.(Trường hợp có thực hiện trích đo) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
993 Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ...... thay đổi về thông tin số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất.(Trường hợp có thực hiện trích đo) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
994 Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ...... thay đổi về thông tin số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất.(Trường hợp có thực hiện trích đo) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
995 Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ...... thay đổi về thông tin số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất.(Trường hợp có thực hiện trích đo) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
996 Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ...... thay đổi về thông tin số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất.(Trường hợp có thực hiện trích đo) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
997 Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ...... thay đổi về thông tin số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất.(Trường hợp có thực hiện trích đo) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
998 Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ...... thay đổi về thông tin số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất.(Trường hợp có thực hiện trích đo) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
999 Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ...... thay đổi về thông tin số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất.(Trường hợp có thực hiện trích đo) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
1000 Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ...... thay đổi về thông tin số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất.(Trường hợp có thực hiện trích đo) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
1001 Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ...... thay đổi về thông tin số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất.(Trường hợp có thực hiện trích đo) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
1002 Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ...... thay đổi về thông tin số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất.(Trường hợp không thực hiện trích đo) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
1003 Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ...... thay đổi về thông tin số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất.(Trường hợp không thực hiện trích đo) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
1004 Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ...... thay đổi về thông tin số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất.(Trường hợp không thực hiện trích đo) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
1005 Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ...... thay đổi về thông tin số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất.(Trường hợp không thực hiện trích đo) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
1006 Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ...... thay đổi về thông tin số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất.(Trường hợp không thực hiện trích đo) UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
1007 Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ...... thay đổi về thông tin số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất.(Trường hợp không thực hiện trích đo) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
1008 Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ...... thay đổi về thông tin số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất.(Trường hợp không thực hiện trích đo) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
1009 Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ...... thay đổi về thông tin số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất.(Trường hợp không thực hiện trích đo) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
1010 Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ...... thay đổi về thông tin số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất.(Trường hợp không thực hiện trích đo) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
1011 Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ...... thay đổi về thông tin số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất.(Trường hợp không thực hiện trích đo) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
1012 Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp đối với các trường hợp đăng ký biến động quyền sử dụng đất, ...... thay đổi về thông tin số hiệu thửa, tên đơn vị hành chính nơi có thửa đất, tài sản gắn liền với đất.(Trường hợp không thực hiện trích đo) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
1013 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
1014 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
1015 Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
1016 Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
1017 Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
1018 Xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
1019 Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn của cấp huyện. UBND Huyện Hàm Tân Thể dục thể thao
1020 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
1021 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
1022 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
1023 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
1024 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
1025 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
1026 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
1027 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
1028 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
1029 Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
1030 Đăng ký biến động đối với trường hợp Hộ gia đình cá nhân chưa có GCN UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
1031 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
1032 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
1033 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
1034 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ hai: Hộ gia đình, cá nhân chưa có Giấy chứng nhận) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
1035 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ hai: Hộ gia đình, cá nhân chưa có Giấy chứng nhận) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
1036 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ hai: Hộ gia đình, cá nhân chưa có Giấy chứng nhận) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
1037 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ hai: Hộ gia đình, cá nhân chưa có Giấy chứng nhận) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
1038 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ hai: Hộ gia đình, cá nhân chưa có Giấy chứng nhận) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
1039 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ hai: Hộ gia đình, cá nhân chưa có Giấy chứng nhận) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
1040 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ hai: Hộ gia đình, cá nhân chưa có Giấy chứng nhận) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
1041 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ hai: Hộ gia đình, cá nhân chưa có Giấy chứng nhận) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
1042 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ hai: Hộ gia đình, cá nhân chưa có Giấy chứng nhận) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
1043 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ hai: Hộ gia đình, cá nhân chưa có Giấy chứng nhận) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
1044 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ nhất: Hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
1045 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ nhất: Hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
1046 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ nhất: Hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
1047 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ nhất: Hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
1048 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ nhất: Hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
1049 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ nhất: Hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
1050 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ nhất: Hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
1051 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ nhất: Hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận) Xã Sông Phan Đất đai - Nhà ở
1052 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ nhất: Hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận) Xã Tân Hà Đất đai - Nhà ở
1053 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ nhất: Hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận) Xã Tân Xuân Đất đai - Nhà ở
1054 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ nhất: Hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
1055 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ nhất: Hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
1056 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ nhất: Hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
1057 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ nhất: Hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận) Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
1058 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ nhất: Hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận) Xã Tân Thắng Đất đai - Nhà ở
1059 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ nhất: Hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận) Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
1060 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ nhất: Hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận) Xã Tân Đức Đất đai - Nhà ở
1061 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ nhất: Hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận) Xã Sơn Mỹ Đất đai - Nhà ở
1062 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ nhất: Hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận) Xã Tân Phúc Đất đai - Nhà ở
1063 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép(Trường hợp thứ nhất: Hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận) Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
1064 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Thị trấn Tân Minh Đất đai - Nhà ở
1065 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Thị trấn Tân Nghĩa Đất đai - Nhà ở
1066 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Xã Thắng Hải Đất đai - Nhà ở
1067 Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam UBND Huyện Hàm Tân Đất đai - Nhà ở
1068 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã chia UBND Huyện Hàm Tân Đăng ký kinh doanh
1069 Đăng ký lập hộ kinh doanh. Thị trấn Tân Minh Đăng ký kinh doanh
1070 Đăng ký lập hộ kinh doanh. Thị trấn Tân Nghĩa Đăng ký kinh doanh
1071 Đăng ký lập hộ kinh doanh. Xã Tân Đức Đăng ký kinh doanh
1072 Đăng ký lập hộ kinh doanh. Xã Tân Phúc Đăng ký kinh doanh
1073 Đăng ký lập hộ kinh doanh. Xã Sông Phan Đăng ký kinh doanh
1074 Đăng ký lập hộ kinh doanh. Xã Tân Hà Đăng ký kinh doanh
1075 Đăng ký lập hộ kinh doanh. Xã Tân Xuân Đăng ký kinh doanh
1076 Đăng ký lập hộ kinh doanh. Xã Sơn Mỹ Đăng ký kinh doanh
1077 Đăng ký lập hộ kinh doanh. Xã Tân Thắng Đăng ký kinh doanh
1078 Đăng ký lập hộ kinh doanh. Xã Thắng Hải Đăng ký kinh doanh
1079 Đăng ký lập hộ kinh doanh. UBND Huyện Hàm Tân Đăng ký kinh doanh
1080 Đăng ký thành lập Hợp tác xã. Thị trấn Tân Minh Đăng ký kinh doanh
1081 Đăng ký thành lập Hợp tác xã. Thị trấn Tân Nghĩa Đăng ký kinh doanh
1082 Đăng ký thành lập Hợp tác xã. Xã Tân Đức Đăng ký kinh doanh
1083 Đăng ký thành lập Hợp tác xã. Xã Sông Phan Đăng ký kinh doanh
1084 Đăng ký thành lập Hợp tác xã. Xã Tân Hà Đăng ký kinh doanh
1085 Đăng ký thành lập Hợp tác xã. Xã Tân Xuân Đăng ký kinh doanh
1086 Đăng ký thành lập Hợp tác xã. Xã Sơn Mỹ Đăng ký kinh doanh
1087 Đăng ký thành lập Hợp tác xã. Xã Tân Thắng Đăng ký kinh doanh
1088 Đăng ký thành lập Hợp tác xã. Xã Thắng Hải Đăng ký kinh doanh
1089 Đăng ký thành lập Hợp tác xã. Xã Tân Phúc Đăng ký kinh doanh
1090 Đăng ký thành lập Hợp tác xã. UBND Huyện Hàm Tân Đăng ký kinh doanh
1091 Đăng ký thay đổi Ban Kiểm soát hợp tác xã UBND Huyện Hàm Tân Đăng ký kinh doanh
1092 Đăng ký thay đổi danh sách Ban Quản trị của hợp tác xã UBND Huyện Hàm Tân Đăng ký kinh doanh
1093 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã UBND Huyện Hàm Tân Đăng ký kinh doanh
1094 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã UBND Huyện Hàm Tân Đăng ký kinh doanh
1095 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã UBND Huyện Hàm Tân Đăng ký kinh doanh
1096 Đăng ký thay đổi tên hợp tác xã UBND Huyện Hàm Tân Đăng ký kinh doanh
1097 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã UBND Huyện Hàm Tân Đăng ký kinh doanh
1098 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh UBND Huyện Hàm Tân Đăng ký kinh doanh
1099 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang phạm vi tỉnh, thành phố khác UBND Huyện Hàm Tân Đăng ký kinh doanh
1100 Đăng ký thay đổi Điều lệ hợp tác xã sửa đổi UBND Huyện Hàm Tân Đăng ký kinh doanh
1101 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã UBND Huyện Hàm Tân Đăng ký kinh doanh
1102 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã. UBND Huyện Hàm Tân Đăng ký kinh doanh
1103 Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. Thị trấn Tân Minh Đăng ký kinh doanh
1104 Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. Thị trấn Tân Nghĩa Đăng ký kinh doanh
1105 Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. Xã Tân Đức Đăng ký kinh doanh
1106 Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. Xã Tân Phúc Đăng ký kinh doanh
1107 Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. Xã Sông Phan Đăng ký kinh doanh
1108 Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. Xã Tân Hà Đăng ký kinh doanh
1109 Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. Xã Tân Xuân Đăng ký kinh doanh
1110 Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. Xã Sơn Mỹ Đăng ký kinh doanh
1111 Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. Xã Tân Thắng Đăng ký kinh doanh
1112 Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. Xã Thắng Hải Đăng ký kinh doanh
1113 Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. UBND Huyện Hàm Tân Đăng ký kinh doanh
1114 Đăng ký xác nhận bản dự án cải tạo phục hồi môi trường kèm theo hồ sơ đăng ký cam kết bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khóang sản UBND Huyện Hàm Tân Cam kết môi trường
1115 Đăng ký, xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản - T.H đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các cơ sở nằm trên địa bàn của một (01) đơn vị hành chính cấp Huyện UBND Huyện Hàm Tân Cam kết môi trường
1116 Đăng ký, xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản - T.H đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các cơ sở nằm trên địa bàn của từ hai (02) đơn vị hành chính cấp Huyện trở lên UBND Huyện Hàm Tân Cam kết môi trường
1117 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị. UBND Huyện Hàm Tân Xây dựng (2017)