Thủ tục hành chínhCÔNG NHẬN THƯƠNG BINH VÀ TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT


Trình tự thực hiện


- Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Bộ phận “Một cửa” xã, thị trấn có trách chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn của xã, thị trấn.

- Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, sau khi nhận hồ sơ do Bộ phận “Một cửa” xã, thị trấn chuyển đến, bộ phận chuyên môn có trách nhiệm thẩm định và trình lãnh đạo UBND xã, thị trấn xử lý và giải quyết theo thẩm quyền. Sau khi có kết quả xác nhận, ký duyệt của lãnh đạo UBND xã, thị trấn bộ phận chuyên môn chuyển trả hồ sơ lại cho Bộ phận “Một cửa” xã, thị trấn.

- Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, sau khi nhận hồ sơ do bộ phận chuyên môn chuyển trả đã có xác nhận, ký duyệt của lãnh đạo UBND xã, thị trấn Bộ phận “Một cửa” xã, thị trấn có trách chuyển đến Bộ phận “Một cửa” huyện;

- Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Bộ phận “Một cửa” huyện có trách chuyển đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.

- Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Bộ phận “Một cửa” huyện chuyển đến, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, xử lý hồ sơ, lập danh sách các đối tượng và trình lãnh đạo phòng ký duyệt. Sau đó, chuyển hồ sơ lại cho Bộ phận “Một cửa” huyện.

- Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Bộ phận “Một cửa” huyện có trách chuyển hồ sơ lên Bộ phận “Một cửa” Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, Bộ phận “Một cửa” Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, lập phiếu tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn để tham mưu trình lãnh đạo giải quyết. Sau khi có kết quả ký giải quyết, phê duyệt của Sở (hoặc của UBND tỉnh), Bộ phận “Một cửa” Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển về Bộ phận “Một cửa” UBND xã, thị trấn để nơi đây trả kết quả giải quyết cho đối tượng chính sách (đồng thời gửi cho Bộ phận “Một cửa” huyện một bản để theo dõi kết quả giải quyết).


Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

+. Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Cách thức thực hiện:


+. Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” của UBND Xã, Thị Trấn.


Thành phần, số lượng hồ sơ:


TB01. Tờ khai của người bị thương.

TB02. Giấy chứng nhận bị thương.

TB03. Biên bản giám định thương tật của Hội đồng giám định Y khoa.

TB04. Các giấy xác nhận và biên bản có liên quan đến trường hợp bị thương (theo quy định tại Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động-TB&XH, Thông tư 25/2007/TT-BLĐTBXH ngày 15/11/2007 của Bộ Lao động-TB&XH).Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


Thời hạn giải quyết:


+. Thời gian thực hiện là hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân.


Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động. thương binh và Xã hội.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lập danh sách.


Phí, lệ phí: 0đ.


Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 11/8/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” “một cửa liên thông” tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận.

+ Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” từ xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố và sở, ngành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.