Thủ tục hành chính

GIA HẠN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT ĐẤT NÔNG NGHIỆP


1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:

- Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận một cửa xã, thị trấn.

Bước 2:

Bộ phận một cửa xã, thị trấn in giấy biên nhận đưa cho công dân và chuyển một cửa huyện, sau đó một cửa huyện chuyển cho VP ĐKQSDĐ để kiểm tra hồ sơ và VP ĐKQSDĐ chuyển tổ thẩm định :

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại tổ một cửa huyện để chuyển một cửa xã, thị trấn hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

+ Nếu đầy đủ hồ sơ thì chuyển P.TNMT ký, đóng dấu và chuyển cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ VP ĐKQSDĐ để chuyển tổ một cửa huyện để chuyển về tổ một cửa xã, thị trấn trả hồ sơ cho công dân.

Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết)

Bước 3:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả hồ sơ cho dân theo trình tự sau:

+ Công dân, tổ chức nộp lại giấy biên nhận.

+ Vào sổ theo dõi.

+ Trả kết quả cho tổ chức, công dân.

+ Thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

+ Công dân, tổ chức nhận giấy chứng nhận.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết)

2. Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị đăng ký biến động (theo mẫu).

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Số bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Kết quả thực hiện TTHC: Chỉnh lý Giấy chứng nhận.

6. Lệ phí (nếu có): 0 đồng.

7. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2007 của 2 Bình Thuận về Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

- Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của 2 Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa liên thông từ xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của 2 Bình Thuận về việc ban hành quy định thủ tục, trình tự giải quyết hồ sơ hành chính trên lĩnh vực gia hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; cấp giấy chứng.

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai.

- Luật đất đai số 13/2003/QH11.