Thủ tục hành chính

Trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học

 

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” xã, thị trấn.

  • Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, Bộ phận “Một cửa” xã, thị trấn có trách chuyển đến một cửa huyện.
  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Bộ phận “Một cửa” huyện có trách chuyển đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
  • Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Bộ phận “Một cửa” huyện chuyển đến, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thẩm định, xử lý hồ sơ, lập danh sách các đối tượng và trình lãnh đạo phòng ký duyệt. Sau đó, chuyển hồ sơ lại cho Bộ phận “Một cửa” huyện.
  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Bộ phận “Một cửa” huyện có trách chuyển hồ sơ lên Bộ phận “Một cửa” Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
  • Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, Bộ phận “Một cửa” Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, lập phiếu tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn để tham mưu trình lãnh đạo giải quyết. Sau đó chuyển về một cửa xã, thị trấn.

  Bước 3: Giao trả kết quả giải quyết.

  • Ngay trong ngày Bộ phận “Một cửa” xã, thị trấn trả kết quả giải quyết cho đối tượng chính sách.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

  • Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
  • Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” xã, thị trấn.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Bản khai cá nhân (theo mẫu).
  • Một trong bản sao có chứng thực các loại giấy tờ: Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch quân nhân; quyết định phục viên, xuất ngũ; Giấy xác nhận hoạt động chiến trường; Giấy chuyển thương, chuyển viện; Giấy điều trị; Huân chương, Huy chương chiến sĩ giải phóng hoặc các giấy chứng nhận khác (kèm theo bản chính để đối chiếu khi đến nộp trực tiếp).
  • Đối với thương binh, bệnh binh, người mất sức lao động đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, ngoài bản khai cá nhân (theo mẫu) chỉ cần gửi kèm theo bản chụp từ bản chính quyết định trợ cấp thương binh, bệnh binh, mất sức lao động (kèm theo bản chính để đối chiếu).
  • Giấy chứng nhận tình trạng vô sinh của Bệnh viện cấp tỉnh trở lên hoặc giấy xác nhận có con dị dạng, dị tật của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
  • Bản niêm yết công khai của UBND cấp xã: Ghi cụ thể tình trạng sức khỏe, bệnh tật hiện nay (đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học); ghi cụ thể tình trạng dị dạng, dị tật bẩm sinh, khả năng tự lực trong sinh hoạt, khả năng lao động (đối với con đẻ của họ).
  • Biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận người có công cấp xã (Mẫu số 7-HH3). Biên bản đề nghị phải có chữ ký và đóng dấu của: Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cấp xã.

  3.2. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

 4. Thời hạn giải quyết: Hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tổ chức, cá nhân.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao Động TBXH, Sở Lao Động TBXH.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

 8. Lệ phí:

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

 10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
  • Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ.“Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng”.
  • Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009 của Bộ Lao động TBXH sửa đổi, bổ sung Mục VII Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội “Hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng”.
  • Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
  • Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 11/8/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” “một cửa liên thông” tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận.
  • Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” từ xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố và sở, ngành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.