Thủ tục hành chính

Đăng ký thành lập Hợp tác xã

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  Bước 2: Hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để hộ kinh doanh bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Bộ phận “Một cửa” UBND huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch.
  • Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chuyển trả kết quả cho Bộ phận “Một cửa” UBND huyện. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì Phòng Tài chính - Kế hoạch phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do và trả hồ sơ lại cho Bộ phận “Một cửa” UBND huyện.

  Bước 3: Giao trả kết quả giải quyết

  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc Bộ phận “Một cửa” UBND huyện có trách nhiệm trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho đại diện Hợp tác xã và thu phí, lệ phí theo quy định.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

  • Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
  • Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” UBND huyện

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đăng ký kinh doanh HTX (theo mẫu).
  • Điều lệ Hợp tác xã hoặc điều lệ liên hiệp HTX (theo mẫu được xây dựng theo Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ HTX).
  • Số lượng xã viên Hợp tác xã hoặc danh sách Hợp tác xã thành viên của liên hiệp Hợp tác xã; danh sách Ban Quản trị HTX hoặc Hội đồng quản trị liên hiệp Hợp tác xã; Ban Kiểm soát của Hợp tác xã hoặc liên hiệp Hợp tác xã (theo mẫu).
  • Biên bản đã thông qua tại hội nghị thành lập Hợp tác xã hoặc Liên hiệp Hợp tác xã theo quy định tại Điểm đ, Khoản 3, Điều 11 Luật Hợp tác xã năm 2003. Biên bản do Trưởng Ban quản trị Hợp tác xã hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của Liên hiệp Hợp tác xã ký.
  • Bản sao Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật, hợp đồng hoặc giấy ủy quyền đối với người khác nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh (xuất trình Giấy chứng minh nhân dân bản chính để đối chiếu).

  Lưu ý:

  • Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải nộp bản sao có chứng thực giấy phép hành nghề đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có giấy tờ về vốn pháp định theo quy định).

  3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 4. Thời hạn giải quyết: Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - kế hoạch.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

 8. Lệ phí: 100.000 đồng/lần cấp.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Đơn đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (HTX MĐ).
 10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  • Hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 87.
  • Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;
  • Tên của hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 8, 9, 10 và 11 Nghị định 87.
  • Đối với ngành, nghề kinh doanh quy định phải có chứng chỉ hành nghề mà theo quy định pháp luật phải có vốn pháp định.
  • Đối với vốn điều lệ: Hợp tác xã đăng ký kinh doanh ngành, nghề mà quy định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ hợp tác xã không được thấp hơn vốn pháp định.
 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11.
  • Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
  • Thông tư 05/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã
  • Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của Bình Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.