Thủ tục hành chính

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, nhà ở riêng lẻ ở đô thị

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” huyện.

  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Bộ phận “Một cửa” huyện có trách nhiệm chuyển đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng.
  • Trong thời hạn ba (03) ngày bốn (4h) giờ làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Bộ phận “Một cửa” huyện chuyển đến, Phòng Kinh tế - Hạ tầng có trách nhiệm thẩm định, ghi gia hạn:
   • Nếu hồ sơ không đáp ứng các quy định, cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc không đủ điều kiện để giải quyết, Phòng Kinh tế - Hạ tầng phải sớm có văn bản trao trổi thông tin chuyển trả hồ sơ cho Bộ phận “Một cửa” huyện để thông báo cho cho tổ chức, công dân.
   • Nếu đúng quy định, đủ điều kiện thì chuyên viên thụ lý tiến hành xử lý hồ sơ trình lãnh đạo phòng ký duyệt theo thẩm quyền; sau đó, trình lãnh đạo UBND huyện quyết định cấp phép.
  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, sau khi nhận hồ sơ trình ký của Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND huyện xem xét và ký cấp phép. Sau đó, Phòng Kinh tế - Hạ tầng có trách nhiệm nhận lại hồ sơ trình ký tại UBND huyện.
  • Trong thời hạn bốn (4h) giờ làm việc, Phòng Kinh tế - Hạ tầng vào sổ theo dõi và chuyển trả cho Bộ phận “Một cửa” huyện.

  Bước 3: Giao trả kết quả giải quyết

  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, kể từ khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ do Phòng Kinh tế - Hạ tầng chuyển đến, Bộ phận “Một cửa” huyện chuyển cho công dân, thu phí - lệ phí theo quy định.
 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” huyện

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Đơn xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng (theo mẫu).
  • Bản chính Giấy phép xây dựng kèm bản vẽ được cấp.
  • Bản vẽ thiết kế điều chỉnh.

  3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 4. Thời hạn giải quyết: Bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Điều chỉnh Giấy phép xây dựng, Văn bản chấp thuận.

 8. Lệ phí:

  • Đối với công trình: 100.000đ/giấy phép.
  • Đối với nhà ở riêng lẻ: 50.000đ/giấy phép.
 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Đơn xin điều chỉnh giấy phép xây dựng (mẫu số 8 ban hành kèm theo Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quy định về cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo Giấy phép trên địa bàn tỉnh).
  • Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
 10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  • Phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết được duyệt.
  • Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật.
  • Các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.
  • Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ.
  • Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh.
  • Khi xây dựng, cải tạo các đường phố phải xây dựng hệ thống tuy nen ngầm để lắp đặt đồng bộ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường phải tuân theo cốt xây dựng của quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị.
  • Yêu cầu chung về hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng: Bản vẽ phải do tổ chức hoặc cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng công trình theo quy định;Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên và được thể hiện theo các tiêu chuẩn xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thiết kế và dấu của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, trừ trường hợp nhà thầu thiết kế là cá nhân hành nghề độc lập. Tất cả các bản vẽ thiết kế đều phải in đúng tỷ lệ và thể hiện bằng tiếng Việt Nam.Các công trình nằm trong danh mục phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký Bản đăng ký cam kết môi trường, chủ đầu tư phải nộp thêm bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản đăng ký cam kết môi trường.
 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội về Xây dựng.
  • Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
  • Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 /3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/ 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
  • Thông tư số 03/2001/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng.
  • Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2009 về ban hành Quy định về phân cấp thực hiện các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
  • Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2009 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp thực hiện các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận.
  • Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 của tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và thời hạn cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
  • Quyết định số 75 /2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2009 về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
  • Thực hiện Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” từ xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố và sở, ngành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
  • Căn cứ Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
  • Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.