Thủ tục hành chính

Thủ tục sát nhập, chia, tách, hợp nhất, giải thể trung tâm đào tạo huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở hoạt động thể thao trên địa bàn cấp huyện

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Tổ chức, công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” huyện.

  • Trong thời gian một (01) ngày làm việc Bộ phận “Một cửa” huyện chuyển giao hồ sơ cho Phòng Văn Hóa – Thông Tin huyện để thụ lý, giải quyết.
  • Trong thời gian bốn (04) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Bộ phận “Một cửa” huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin thẩm định hồ sơ, tiến hành khảo sát (nếu cần) và trình UBND huyện phê duyệt.
  • Trong thời gian bốn (04) ngày làm việc, UBND huyện xem xét, ký duyệt và chuyển trả hồ sơ lại cho Phòng Văn hóa – Thông tin huyện để chuyển trả kết quả cho Bộ phận “Một cửa” huyện.

  Bước 3: Giao trả kết quả giải quyết.

  • Trong thời gian một (01) ngày kể từ khi nhận được kết quả giải quyết do Phòng Văn hóa - Thông tin huyện chuyển đến Bộ phận “Một cửa” huyện vào sổ theo dõi, trả kết quả cho tổ chức, công dân và thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

  • Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
  • Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” huyện.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Theo đề nghị của Tổ chức xin thành lập (nêu rõ lý do).

  3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 4. Thời hạn giải quyết: Mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục:Tổ chức.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Phòng Văn hóa - Thông tin.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

 8. Lệ phí: Không

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không

 10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  • Vi phạm nghiêm trọng các quy định về tổ chức và thực hiện nhiệm vụ.
  • Không đảm bảo quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn.
  • Không khắc phục được tình trạng theo quy định trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày bị đình chỉ..
  • Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân xin thành lập đơn vị sự nghiệp thể thao.
 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật thể dục thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007.
  • Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 30/01/2012 của UBND tỉnh về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể dục thể thao và Du lịch, UBND huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
  • Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao có hiệu lực thi hành.
  • Nghị định số 83/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định trình tự thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước).