Thủ tục hành chính

Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  Bước 2: Hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để hộ kinh doanh bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Bộ phận “Một cửa” UBND huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch.
  • Trong thời hạn ba (03) ngày Phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ và chuyển kết quả lại cho Bộ phận “Một cửa” UBND huyện.

  Bước 3: Giao trả kết quả giải quyết

  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc Bộ phận “Một cửa” UBND huyện có trách nhiệm trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho đại diện Hợp tác xã và thu phí, lệ phí theo quy định.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

  • Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
  • Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” UBND huyện.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu).
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
  • Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
  • Trường hợp thay đổi xã viên Hợp tác xã, thành viên Ban Quản trị, Ban Kiểm soát thì kèm theo các giấy tờ trên phải có danh sách số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hiệp Hợp tác xã, Ban Quản trị, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.
  • Trường hợp thay đổi ngành nghề kinh doanh: Nếu ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có Giấy chứng chỉ hành nghề thì phải kèm theo bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của người đại diện theo quy định của pháp luật của Hợp tác xã (hoặc thành viên Ban Quản trị). Nếu ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ trên phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về vốn pháp định của Hợp tác xã.
  • Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã thì kèm theo các giấy tờ trên phải có Giấy chứng minh nhân dân của người đại diện (mới) của Hợp tác xã, bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề của người đại diện Hợp tác xã (nếu người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề).
  • Trường hợp thay đổi Điều lệ Hợp tác xã thì phải có Điều lệ Hợp tác xã sửa đổi.

  Lưu ý:

  • Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải nộp bản sao có chứng thực giấy phép hành nghề đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có giấy tờ về vốn pháp định theo quy định).

  3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 4. Thời hạn giải quyết: Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - kế hoạch.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

 8. Lệ phí: 20.000 đồng/lần cấp.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Thông báo về đăng ký kinh doanh (mẫu HTX TB-2).
 10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  • Hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 87.
  • Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm.
  • Tên của hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 8, 9, 10 và 11 Nghị định 87.
  • Đối với ngành, nghề kinh doanh quy định phải có chứng chỉ hành nghề mà theo quy định pháp luật phải có vốn pháp định.
  • Đối với vốn điều lệ: Hợp tác xã đăng ký kinh doanh ngành, nghề mà quy định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ hợp tác xã không được thấp hơn vốn pháp định.
 11. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11.
  • Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
  • Thông tư 05/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
  • Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
  • Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của Bình Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.