Thủ tục hành chính

Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh vũ trường mới

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” huyện.

  • Trong thời gian một (01) ngày làm việc Bộ phận “Một cửa” thị xã chuyển giao hồ sơ cho Phòng Văn Hóa - Thông Tin để thụ lý, giải quyết (có viết Phiếu giao nhận hồ sơ).
  • Trong thời gian hai (02) ngày bốn (4h) giờ làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Bộ phận “Một cửa” thị xã, Phòng Văn hóa - Thông tin thẩm định hồ sơ, tiến hành khảo sát (thời gian tiến hành khảo sát là 04 ngày làm việc, thời gian này không tính vào thời gian cấp phép).
   • Nếu đủ điều kiện thì ký biên bản thẩm định và luân chuyển hồ sơ lên Sở Văn hóa - Thông tin để thụ lý giải quyết.
   • Nếu phòng vũ trường không đúng quy định thì Phòng Văn hóa - Thông tin trả lại cho Bộ phận “Một cửa” thị xã và có văn bản nêu rõ lý do để Bộ phận “Một cửa” thị xã trả lời và giải thích cho tổ chức, công dân.
  • Trong thời gian bảy (07) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ do Phòng Văn hóa - Thông tin chuyển lên, Sở Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm thẩm định hồ sơ.
   • Nếu đủ điều kiện thì xử lý và trình lãnh đạo ký cấp Giấy phép và chuyển trả kết quả cho Phòng Văn hóa - Thông tin.
   • Nếu không đủ điều kiện giải quyết thì Sở Văn hóa – Thông Tin phải trả lời, văn bản trả lời nêu rõ lý do chuyển cho Phòng Văn hóa – Thông tin để chuyển trả Bộ phận “Một cửa” thị xã thông báo và giải thích cho tổ chức, công dân.
  • Trong thời gian bốn (4h) giờ , khi nhận được kết quả từ Sở Văn hóa – Thông tin, Phòng Văn hóa – Thông tin chuyển trả kết quả cho Bộ phận “Một cửa” thị xã.

  Bước 3: Giao trả kết quả giải quyết

  • Trong thời gian một (01) ngày kể từ khi nhận được kết quả giải quyết do Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã chuyển đến Bộ phận “Một cửa” thị xã vào sổ theo dõi, trả kết quả cho tổ chức, công dân và thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

  • Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
  • Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” huyện.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Đơn xin thay đổi chủ kinh doanh.
  • Bản sao có giá trị pháp lý Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Giấy phép kinh doanh vũ trường đã cấp.

  3.2. Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

 4. Thời hạn giải quyết: Mười hai (12) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Tất cả.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Văn hóa - Thông tin.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh vũ trường.

 8. Lệ phí: 10,000,000đồng/lần cấp.

  • Quyết định số 1542QĐ/UB-BT ngày 21/07/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức thu, nộp lệ phí cấp phép hành nghề dịch vụ văn hóa và duyệt văn hóa phẩm xuất ra nước ngoài áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường.
 10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2006 về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.
  • Thông tư số 54/2006/TT-BVHTT ngày 24 tháng 05 năm 2006 hướng dẫn quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường.
  • Thông tư số 69/2006/TT-BVHTT ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định 11/2006/NĐ-CP.
  • Quyết định số 1542QĐ/UB-BT ngày 21/07/1997 của Chủ tịch 2 Bình Thuận về việc quy định mức thu, nộp lệ phí cấp phép hành nghề dịch vụ văn hóa và duyệt văn hóa phẩm xuất ra nước ngoài áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
  • Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 của 2 Bình Thuận về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Công văn số 3650/UBND-SNV ngày 15/08/2007 của 2 về phát hành bổ sung Phụ lục I kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 của 2 Bình Thuận.
  • Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.