Thủ tục hành chính

Đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường

Trường hợp Hồ sơ đăng đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng phải lập bản Cam kết môi trường

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận "Một cửa" UBND huyện. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, công dân, Bộ phận "Một cửa" UBND huyện chuyển ngay trong ngày cho Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện.

  • Kiểm tra hồ sơ, nếu không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do và trả hồ sơ lại bộ phận một cửa huyện để trả lại cho tổ chức, cá nhân.
  • Nếu đủ điều kiện thì phối hợp với các ngành liên quan của huyện và UBND xã, thị trấn tiến hành kiểm tra thực địa. Nếu thống nhất thì tham mưu cho UBND huyện ký xác nhận và có nhiệm vụ ký và chuyển trả lại cho Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài Nguyên - Môi trường vào sổ theo dõi và chuyển trả kết quả cho bộ phận một cửa huyện.

  Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả hồ sơ cho dân theo trình tự sau:

  • Vào sổ theo dõi.
  • Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
  • Thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.
  • Tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

  • Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
  • Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" của UBND huyện.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Ba (03) bản Cam kết bảo vệ môi trường.
  • Một (01) Dự án đầu tư (Có chữ ký) của người đại diện.

  3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 4. Thời hạn giải quyết: Năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân và tổ chức.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường .

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận.

 8. Lệ phí: Không

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không.

 10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật số 52/2005/QH11 về Bảo vệ Môi trường
  • Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
  • Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
  • Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường