Thủ tục hành chính

a) Trình tự thực hiện:

- Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại thành phần hồ sơ và gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Hàm Tân. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn thương nhân bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng tầng tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết để cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung. Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Phòng Kinh tế và Hạ tầng có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

b) Cách thức thực hiện:

Thương nhân nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện Hàm Tân.

c) Thành phần

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (theo mẫu tại Phụ lục 50 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013);

- Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

* Ghi chú: “Bản sao” được quy định trong thủ tục này được hiểu là Bản sao có chứng thực theo quy định (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện/công văn hành chính); Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu ( đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); Bản scan từ bản gốc (nếu TTHC có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử).

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

e) Phí, lệ phí (nếu có): Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính

* Lệ phí cấp giấy phép: 100.000 đồng/01 giấy phép/lần cấp.

d) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Là thương nhân đã được cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.