Thủ tục hành chính
 Thông tin mô tả.

1. Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ:

a) Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư:

Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp thì thời gian giải quyết và trả kết quả là 10 ngày làm việc; trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận thì thời gian giải quyết và trả kết quả là 15 ngày làm việc, cụ thể như sau:

- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; trường hợp đủ điều kiện thì chuyển hồ sơ đến UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Thời gian thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có).

- Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, UBND cấp huyện ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để chuyển cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện luân chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc không phải nộp, được nợ nghĩa vụ tài chính hoặc có quyết định miễn nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật:

+ Trường hợp chỉ xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp thì trong thời hạn 01 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp, chuyển Giấy chứng nhận đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện để trả cho người sử dụng đất; đồng thời Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện ký Hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất;

+ Trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai viết Giấy chứng nhận, chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện ký Hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất;

- Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp Giấy chứng nhận, chuyển hồ sơ và Giấy chứng nhận đã ký đến Văn phòng Đăng ký đất đai;

- Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; chuyển Giấy chứng nhận đã ký đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện;

- Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện hoặc gửi Giấy chứng nhận cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã để trao cho người được cấp giấy đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã.

- Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trao Giấy chứng nhận cho người được cấp giấy đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của cấp xã./.