Thủ tục hành chính

a)Trình tự thực hiện:

+Người đề nghị thẩm định gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

+ Đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định, Phòng Kinh tế và Hạ tầng có văn bản gửi người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do và từ chối thực hiện thẩm định.

+ Trường hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng có văn bản yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức có năng lực phù hợp theo quy định để ký hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 10 (mười) ngày đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra, hồ thiết kế đã đóng dấu thẩm tra cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng để làm cơ sở thẩm định. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện thẩm tra thì chủ đầu tư phải có văn bản thông báo đến Phòng Kinh tế và Hạ tầng để giải trình lý do và đề xuất gia hạn thời gian thực hiện.

                    b) Cách thức thực hiện:

+  Chủ đầu tư nộp trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện hoặc gửi theo đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số59/2015/NĐ-CP;

+Hồ sơ trình thẩm định theo danh mục tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

+Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt;

+Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

+Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.