Thủ tục hành chính

     a)Trình tự thực hiện:

+Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

+Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xem xét gia hạn giấy phép xây dựng hoặc cấp lại giấy phép xây dựng.

              b) Cách thức thực hiện:

Chủ đầu tư gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân huyện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

-   Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD;

-   Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).

              d) Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

          e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư

              f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân huyện.

      j) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng được gia hạn;

            g) Lệ phí: 120.000 đồng.

    k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

          h) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

+Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

+Thông tư 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ.

+ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

+Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.