Thủ tục hành chính

Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  Bước 2: Hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn để hộ kinh doanh bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

  • Trong thời hạn một (01) ngày Bộ phận “Một cửa” huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch.
  • Trong thời hạn ba (03) ngày Phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ và chuyển kết quả lại cho Bộ phận “Một cửa” huyện.

  Bước 3: Giao trả kết quả giải quyết

  • Sau khi nhận kết quả do Phòng Tài chính - Kế hoạch chuyển qua, trong thời hạn một (01) ngày Bộ phận “Một cửa” có trách nhiệm vào sổ theo dỏi, trả kết quả cho người đại diện của Hơp tác xã và thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

  • Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
  • Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Thông báo về đăng ký kinh doanh (theo mẫu);
  • Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị về việc đăng ký thay đổi đị chỉ trụ sở chính của hợp tác xã.
  • Biên bàn hoạc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã.

  3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 4. Thời hạn giải quyết: Năm (05) ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện
  • Cơ quan được ủy quyền thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch
  • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch
  • Cơ quan phối hợp(nếu có): Không
 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

 8. Lệ phí: Lệ phí đăng ký hợp tác xã: 200.000 đồng/lần cấp.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Thông báo về đăng ký kinh doanh (mẫu HTX TB-2)
 10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  Không.
 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật Hợp tác xã số 18/2003/QH11
  • Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã
  • Thông tư 05/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã
  • Thông tư số 176/2012/Tt-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp