Thủ tục hành chính
 CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


Trình tự thực hiện


Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Nếu đầy đủ hồ sơ, cán bộ tiếp nhận viết giấy biên nhận cho người đề nghị cấp, trong đó ghi rõ thời gian giao trả hồ sơ.

- Trong thời hạn một (01) ngày, Bộ phận “Một cửa” xã, thị trấn có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Bộ phận “Một cửa”  huyện;

- Trong thời hạn một (01) ngày, Bộ phận “Một cửa” huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện;

- Trong thời hạn sáu (06) ngày làm việc (hoặc mười (10) ngày đối với trường hợp chuyển nhượng một phần diện tích thửa đất) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ và gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp; lưu hồ sơ và chuyển thông báo nghĩa vụ tài chính và kết quả giải quyết cho Bộ phận “Một cửa” huyện đồng thời chỉnh lý hồ sơ địa chính;

(Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện 05 ngày làm việc đối với trường hợp chuyển nhượng một phần diện tích thửa đất)

- Trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Bộ phận “Một cửa” huyện có trách nhiệm vào sổ theo dõi, chuyển Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thông tin tài chính cho Bộ phận “Một cửa” xã, thị trấn;

- Trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả từ Bộ phận “Một cửa” huyện, Bộ phận “Một cửa” xã, thị trấn có trách nhiệm thông báo cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện nghĩa vụ tài chính (thời gian công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian thực hiện các công việc trên). Sau khi bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Bộ phận “Một cửa” xã, thị trấn có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thu các khoản phí lệ, phí và chuyển biên lai thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lưu trữ hồ sơ liên quan.

* Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Thời gian giải quyết là sáu mươi (60) ngày làm việc (Bao gồm thời gian thực hiện chuyển nhượng và cấp mới Giấy chứng nhận QSD đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng): Cấp xã 25 ngày, cấp huyện 35 ngày.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

+. Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.


Cách thức thực hiện:


+. Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” của UBND xã, thị trấn.


Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã được công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Một trong các loại giấy tờ tại Khoản 1, 2 và 5, Điều 50 Luật Đất đai; một trong các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 và 2, Điều 8 đối với trường hợp có chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; Khoản 1, Điều 9 đối với trường hợp sở hữu công trình xây dựng và Khoản 1, 2, 3, và 4, Điều 10 đối với trường hợp sở hữu là rừng của Nghị định 88/2009/NĐ-CP (Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất).

- Tờ khai lệ phí trước bạ ; Tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

- Văn bản uỷ quyền xin cấp GCNQSDĐ (nếu có).Số lượng hồ sơ: 01 bộ


Thời hạn giải quyết:


12.1. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

- Trường hợp thứ nhất: Chuyển nhượng hết thửa đất.

Thời gian giải quyết là mười (10) ngày làm việc: Cấp xã 02 ngày, cấp huyện 08 ngày- Trường hợp thứ hai: Chuyển nhượng một phần thửa đất.

Thời gian giải quyết là hai mươi (20) ngày làm việc: Cấp xã 02 ngày, cấp huyện 18 ngày

* Trường hợp bên nhận chuyển nhượng đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thời gian thực hiện được kéo dài thêm 10 (mười) ngày làm việc tại cấp huyện.12.2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Thời gian giải quyết là sáu mươi (60) ngày làm việc (Bao gồm thời gian thực hiện chuyển nhượng và cấp mới Giấy chứng nhận QSD đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng): Cấp xã 25 ngày, cấp huyện 35 ngày.


Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân.


Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+. Phòng Tài nguyên và Môi trường;

+. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất


Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


+. Giấy chứng nhận


Phí, lệ phí:Phí thẩm định hồ sơ đăng ký, xét duyệt, cấp GCNQSDĐ:

Khu vực nông thôn 30.000 đồng/giấy; khu vực đô thị 50.000 đồng/giấy


Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2007 của tỉnh Bình Thuận về Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.


Phí thẩm định hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 100.000 đồng/hồ sơ


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn đề nghị đăng ký biến động (Mẫu số 03/ĐK-GCN)

- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 02/ĐK-GCN)


Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số:11/KK-TNCN)

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (Mẫu số: 01/LPTB)

Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính
Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ nhà đất.Luật đất đai số 13/2003/QH11

Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân


Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2007 của 2 Bình Thuận về Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của 2 Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa liên thông từ xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày09/5/2008 của 2 Bình Thuận về Ban hành Quy định trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “một cửa”

 

Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

 

Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

 

Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

 

Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần

Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai

Luật đất đai số 13/2003/QH11