Thủ tục hành chính

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất và cấp GCN đối với thửa đất

Trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép - Hộ gia đình, cá nhân đã có GCN

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận "Một cửa" UBND huyện. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Nếu đầy đủ hồ sơ, cán bộ tiếp nhận viết giấy biên nhận cho người đề nghị cấp, trong đó ghi rõ thời gian giao trả hồ sơ.

  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Bộ phận “Một cửa” của huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên - Môi trường của huyện;
  • Trong thời hạn mười một (11) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa; xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; tham mưu và trình UBND huyện quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất;
  • Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc, UBND huyện quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất, sau đó Phòng Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm nhận lại hồ sơ đã trình ký tại UBND huyện;
  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm chuyển toàn bộ hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất;
  • Trong thời hạn chín (09) ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm trích sao hồ sơ địa chính, chỉnh lý Giấy chứng nhận QSD đất, gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (trong đó thời gian ra thông báo thuế của Chi cục thuế là 03 ngày làm việc). Sau khi có thông báo thuế, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ theo quy định và chuyển Giấy chứng nhận đã chỉnh lý cùng thông báo thuế cho Bộ phận “Một cửa” huyện.

  Bước 3: Giao trả kết quả giải quyết.

  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc Bộ phận “Một cửa” huyện có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý cho người sử dụng đất và thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

  • Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
  • Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa” UBND huyện.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị đăng ký biến động (theo mẫu);
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ tại Khoản 1, 2 và 5, Điều 50 Luật Đất đai (nếu có).
  • Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp người xin chuyển mục đích sử dụng đất là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (nếu có).
  • Tờ khai lệ phí trước bạ.
  • Tờ khai tiền sử dụng đất.
  • Văn bản uỷ quyền xin cấp GCNQSDĐ (nếu có).

  3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 4. Thời hạn giải quyết: Hai mươi lăm (25) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận.

 8. Lệ phí:Phí thẩm định hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 100.000 đồng/hồ sơ.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Đơn đề nghị đăng ký biến động (Mẫu số 03/ĐK-GCN).
  • Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 02/ĐK-GCN).
  • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 11/KK-TNCN).
  • Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (Mẫu số: 01/LPTB).
 10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  • Ký hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất).
  • Thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất hoặc tiền sử dụng đất (nếu có).
 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2007 của 2 Bình Thuận về Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.
  • Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của 2 Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa liên thông từ xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
  • Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày09/5/2008 của 2 Bình Thuận về Ban hành Quy định trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “một cửa”
  • Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
  • Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
  • Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
  • Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính
  • Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai
  • Luật đất đai số 13/2003/QH11