Thủ tục hành chính

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa có GCN quyền sử dụng đất

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Nếu đầy đủ hồ sơ, cán bộ tiếp nhận viết giấy biên nhận cho người đề nghị cấp, trong đó ghi rõ thời gian giao trả hồ sơ.

  • Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của công dân, Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã chuyển hồ sơ cho UBND xã, thị trấn để kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận về tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất;
  • Công bố, niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 15 ngày làm việc; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai;
  • Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn công bố danh sách công khai, Bộ phận “Một cửa” xã, thị trấn chuyển hồ sơ về Bộ phận “Một cửa” của huyện.
  • Trong thời hạn hai mươi bốn (24) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; trích sao hồ sơ địa chính; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, lưu hồ sơ và trả kết quả cho Bộ phận “Một cửa” huyện
  • Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, Bộ phận “Một cửa” huyện có trách nhiệm vào sổ theo dõi và chuyển Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã.

  Bước 3: Giao trả kết quả giải quyết

  • Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã có trách nhiệm có trách nhiệm thông báo cho người chuyển đổi quyền sử dụng đất đến nhận kết quả.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

  • Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
  • Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất đã được công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Một trong các loại giấy tờ tại Khoản 1, 2 và 5, Điều 50 Luật Đất đai. (Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất).
  • Tờ khai lệ phí trước bạ.
  • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân.
  • Văn bản uỷ quyền xin cấp GCNQSDĐ (nếu có).

  3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 4. Thời hạn giải quyết: Năm mươi (50) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng ĐKQSDĐ.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

 8. Lệ phí: Phí thẩm định hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 100.000 đồng/hồ sơ.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Đơn đề nghị đăng ký biến động (Mẫu số 03/ĐK-GCN).
  • Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 02/ĐK-GCN).
  • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 11/KK-TNCN).
  • Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (Mẫu số: 01/LPTB).
 10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Bình Thuận về Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.
  • Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa liên thông từ xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
  • Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày09/5/2008 của Bình Thuận về Ban hành Quy định trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “một cửa”
  • Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
  • Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
  • Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai
  • Luật đất đai số 13/2003/QH11