Thủ tục hành chính

Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

Trường hợp không thực hiện trích đo

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Nếu đầy đủ hồ sơ, cán bộ tiếp nhận viết giấy biên nhận cho người đề nghị cấp, trong đó ghi rõ thời gian giao trả hồ sơ.

  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho UBND cấp xã để lập phương án giải quyết chung cho tất cả các trường hợp xin giao đất tại địa phương;
  • UBND xã, thị trấn căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của địa phương đã được xét duyệt, lập phương án giao đất làm nhà ở gửi Hội đồng Tư vấn giao đất của xã, thị trấn xem xét, đề xuất ý kiến đối với phương án giao đất; niêm yết công khai danh sách các trường hợp được giao đất tại trụ sở UBND cấp xã trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân; hoàn chỉnh phương án giao đất, lập hồ sơ xin giao đất, sau đó chuyển lại cho Bộ phận “Một cửa” xã, thị trấn;
  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã có trách nhiệm chuyển 02 bộ hồ sơ cho Bộ phận “Một cửa” của huyện
  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Bộ phận “Một cửa” của huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất;
  • Trong thời hạn mười tám (18) ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm xem xét lại hồ sơ; Trường hợp đủ điều kiện thì làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm hồ sơ đến Phòng Tài nguyên - Môi trường; gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính;
  • Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm thẩm tra các trường hợp đề nghị giao đất, thuê đất; xác minh thực địa khi cần thiết và trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, ký quyết định giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, Ủy ban nhân dân huyện xem xét, ký và gửi Giấy chứng nhận cho Phòng Tài nguyên - Môi trường;
  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, khi nhận được Giấy chứng nhận đã ký Phòng Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm chuyển Giấy chứng nhận cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất;
  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, khi nhận được Giấy chứng nhận do Phòng Tài nguyên - Môi trường chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận “Một cửa” huyện;
  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bộ phận “Một cửa” huyện có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã;

  Bước 3: Giao trả kết quả giải quyết

  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

  • Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
  • Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Đơn xin giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân. (theo mẫu)
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính(nếu có).

  3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 4. Thời hạn giải quyết: Bốn mươi bảy (47) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng ĐKQSDĐ.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy chứng nhận

 8. Lệ phí:Phí thẩm định hồ sơ : 200.000 đồng.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Đơn xin giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (Mẫu số 01a/ĐĐ)
  • Hoặc Đơn xin thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (Mẫu số 01b/ĐĐ) của Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT
 10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất (nếu có).

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật đất đai số 13/2003/QH11.
  • Nghị định số 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
  • Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.
  • Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai
  • Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính
  • Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế