Thủ tục hành chính

Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Trường hợp đã có GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất và tặng cho một phần thửa đất

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Nếu đầy đủ hồ sơ, cán bộ tiếp nhận viết giấy biên nhận cho người đề nghị cấp, trong đó ghi rõ thời gian giao trả hồ sơ.

  • Trong thời hạn một (01) ngày, Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Bộ phận “Một cửa” huyện;
  • Trong thời một (01) ngày làm việc Bộ phận “Một cửa” của huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất của huyện.
  • Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, trích sao hồ sơ địa chính, thực hiện trích đo địa chính và gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp; lưu hồ sơ, chuyển thông tin tài chính và chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên - Môi trường;
  • Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm trình UBND huyện ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, UBND huyện ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm nhận lại hồ sơ đã ký tại UBND huyện để vào sổ theo dõi theo quy định và chuyển ngay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và toàn bộ hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất;
  • Trong thời hạn một (01) ngày, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ theo quy định và chuyển kết quả cho Bộ phận “Một cửa” huyện
  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính và Giấy chứng nhận, Bộ phận “Một cửa” huyện có trách nhiệm vào sổ theo dõi, chuyển Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thông tin tài chính cho Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã;

  Bước 3: Giao trả kết quả giải quyết.

  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả từ Bộ phận “Một cửa” huyện, Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo cho bên nhận quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) (thời gian công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính không tính vào thời gian thực hiện các công việc trên). Sau khi bên nhận quyền sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất và chuyển biên lai thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lưu và chỉnh lý hồ sơ địa chính.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

  • Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
  • Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 5, Điều 50 của Luật Đất đai; một trong các giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại Khoản 1 và 2, Điều 8; giấy tờ về sở hữu công trình xây dựng theo quy định Khoản 1, Điều 9; giấy tờ về sở hữu rừng sản xuất theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4, Điều 10 của Nghị định 88/2009/NĐ-CP (nếu có tặng cho tài sản).
  • Tờ khai lệ phí trước bạ.
  • Tờ khai tiền sử dụng đất.

  3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 4. Thời hạn giải quyết: Hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân.

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chỉnh lý Giấy chứng nhận.

 8. Lệ phí:Phí thẩm định hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất: 200.000 đồng/hồ sơ.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Đơn đề nghị đăng ký biến động (Mẫu số 03/ĐK-GCN).
  • Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 02/ĐK-GCN).
  • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 11/KK-TNCN).
  • Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (Mẫu số: 01/LPTB).
 10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

  • Thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ nhà đất.
 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Bình Thuận về Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.
  • Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa liên thông từ xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
  • Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày09/5/2008 của Bình Thuận về Ban hành Quy định trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “một cửa”.
  • Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.
  • Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.
  • Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.
  • Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai.
  • Luật đất đai số 13/2003/QH11 .