Thủ tục hành chính

Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác

Trường hợp có thực hiện trích đo

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Nếu đầy đủ hồ sơ, cán bộ tiếp nhận viết giấy biên nhận cho người đề nghị cấp, trong đó ghi rõ thời gian giao trả hồ sơ.

  • Khi nhận hồ sơ từ hộ gia đình, cá nhân, Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã chuyển ngay hồ sơ cho UBND cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm tra, ghi ý kiến xác nhận vào đơn đề nghị giao đất, thuê đất về nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp đủ điều kiện và gửi hồ sơ đến Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã. Thời gian hoàn thành công việc này không quá bảy (7) ngày làm việc (Thời gian này không tính vào thời gian giải quyết hồ sơ);
  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, sau khi hoàn thành hồ sơ theo quy định, Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Bộ phận “Một cửa” của huyện
  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Bộ phận “Một cửa” của huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Phòng Tài Nguyên - Môi trường;
  • Trong thời hạn mười sáu (16) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm thẩm tra các trường hợp đề nghị giao đất, thuê đất; xác minh thực địa khi cần thiết và gửi hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất;
  • Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, in Giấy chứng nhận và gửi đến Phòng Tài nguyên - Môi trường.
  • Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét, ký quyết định giao đất, cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được thuê đất.
  • Trong thời hạn không quá hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình, Ủy ban nhân dân huyện xem xét, ký và gửi Giấy chứng nhận cho Phòng Tài nguyên - Môi trường;
  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, khi nhận được Giấy chứng nhận đã ký Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chuyển Giấy chứng nhận cho Bộ phận “Một cửa” huyện;
  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bộ phận “Một cửa” huyện có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã;

  Bước 3: Giao trả kết quả giải quyết

  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

  • Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
  • Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Đơn xin giao đất của hộ gia đình, cá nhân, trong đơn phải ghi rõ yêu cầu về diện tích đất sử dụng;
  • Biên bản xét giao đất của Hội đồng Tư vấn giao đất;
  • Danh sách công khai các trường hợp được giao đất;
  • Tổng hợp ý kiến của nhân dân và bản tổng hợp ý kiến phản hồi (nếu có);
  • Phương án giao đất đã hoàn thiện và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã;
  • Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã;
  • Văn bản uỷ quyền xin cấp GCNQSDĐ (nếu có).

  3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 4. Thời hạn giải quyết: Ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng ĐKQSDĐ.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy chứng nhận

 8. Lệ phí:Phí thẩm định hồ sơ: 300.000 đồng.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Đơn xin giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (Mẫu số 01a/ĐĐ)
  • Hoặc Đơn xin thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân (Mẫu số 01b/ĐĐ) của Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT
 10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật đất đai số 13/2003/QH11.
  • Nghị định số 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
  • Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.
  • Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai
  • Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính
  • Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế