Thủ tục hành chính

Cấp GCN đối với hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu giá sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

 

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Nếu đầy đủ hồ sơ, cán bộ tiếp nhận viết giấy biên nhận cho người đề nghị cấp, trong đó ghi rõ thời gian giao trả hồ sơ.

  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Bộ phận “Một cửa” của huyện;
  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Bộ phận “Một cửa” của huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất;
  • Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm định và trích lục bản đồ thửa đất, trích sao hồ sơ địa chính (HSĐC) thửa đất, in Giấy chứng nhận và chuyển đến Phòng Tài nguyên - Môi trường;
  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm trình UBND huyện ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, UBND huyện ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển cho Phòng Tài Nguyên - Môi trường;
  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm nhận lại hồ sơ đã ký tại UBND huyện để ghi vào sổ theo dõi theo và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất vào sổ theo dõi, lưu hồ sơ theo quy định và chuyển kết quả cho Bộ phận “Một cửa” huyện;
  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đã ký, Bộ phận “Một cửa” huyện có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã;

  Bước 3: Giao trả kết quả giải quyết

  • Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận kết quả hồ sơ do Phòng Tài nguyên - Môi trường chuyển đến, Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã vào sổ theo dõi, trả kết quả cho công dân và thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

  • Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
  • Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  • Bản đồ địa chính trích lục hoặc đo thửa đất đấu giá.
  • Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với trường hợp đấu giá có nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất.
  • Giấy xác nhận của cơ quan thực hiện đấu giá về việc người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.
  • Các loại tờ khai thuế, nghĩa vụ tài chính (theo mẫu, nếu có).
  • Những giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có).
  • Văn bản uỷ quyền xin cấp GCNQSDĐ (nếu có).

  3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 4. Thời hạn giải quyết: Mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ĐKQSDĐ.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận, Quyết định hành chính, Hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

 8. Lệ phí:
  • Khu vực nông thôn 30.000 đồng/giấy;
  • Khu vực đô thị 50.000 đồng/giấy.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số: 01/TSDĐ).
  • Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (Mẫu số: 01/LPTB).
  • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 11/KK-TNCN).
 10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật đất đai số 13/2003/QH11.
  • Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.
  • Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai.
  • Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2007 của 2 Bình Thuận về Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.
  • Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của 2 Bình Thuận về việc ban hành quy định thủ tục, trình tự giải quyết hồ sơ hành chính trên lĩnh vực gia hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; cấp giấy chứng nhận.
  • Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.
  • Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.
  • Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” từ xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố và sở, ngành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
  • Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính …..