Thủ tục hành chính

Cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với QSDĐ ở tại Việt Nam

Trường hợp có bản đồ địa chính

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Nếu đầy đủ hồ sơ, cán bộ tiếp nhận viết giấy biên nhận cho người đề nghị cấp, trong đó ghi rõ thời gian giao trả hồ sơ.

  • Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của công dân, Bộ phận “Một cửa” cấp xã chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn của UBND cấp xã để kiểm tra, xác nhận vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận về tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất; trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 5, Điều 50 của Luật Đất đai thì kiểm tra, xác nhận về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được xét duyệt.
  • Công bố, niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai;
  • Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn công bố danh sách công khai, Bộ phận “Một cửa” UBND cấp xã chuyển hồ sơ về Bộ phận “Một cửa” của huyện.
  • Trong thời gian một (01) ngày làm việc Bộ phận “Một cửa” của huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất của huyện.
  • Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Bộ phận “Một cửa” của huyện chuyển đến; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:
   • Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc ghi ý kiến đối với trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển hồ sơ đến Bộ phận “Một cửa” của huyện để chuyển về UBND cấp xã trả cho người dân, trong văn bản trả hồ sơ phải nêu rõ lý do.
   • Nếu đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; gửi hồ sơ đến Phòng Tài nguyên - Môi trường.
  • Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trình UBND huyện ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất.
  • Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, UBND huyện có trách nhiệm ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển Giấy chứng nhận đã ký cho Phòng Tài Nguyên và Môi trường.
  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm nhận lại hồ sơ đã ký tại UBND huyện để vào sổ theo dõi theo quy định và chuyển ngay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và toàn bộ hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện để ghi vào sổ theo dõi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện vào sổ theo dõi, phô tô sao y Giấy chứng nhận để đưa vào lưu giữ theo quy định và chuyển Giấy chứng nhận gốc đến Bộ phận “Một cửa” huyện.
  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chuyển đến, Bộ phận “Một cửa” của huyện có trách nhiệm chuyển cho Bộ phận “Một cửa” UBND cấp xã.

  Bước 3: Giao trả kết quả giải quyết

  • Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo cho công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có). Sau khi công dân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Bộ phận “Một cửa” cấp xã kiểm tra biên lai thuế (lưu lại bản sao), nếu đúng quy định thì trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân hoặc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, thu phí, lệ phí (nếu có) và xuất biên lai theo quy định.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

  • Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
  • Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" UBND cấp xã.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu).
  • Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho chuyển mục đích sử dụng đất (bản sao có công chứng hoặc chứng thực);
  • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính);
  • Văn bản của cơ quan thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng xác nhận đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).
  • Các loại tờ khai thuế, nghĩa vụ tài chính (theo mẫu, nếu có).
  • Những giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có).
  • Những giấy tờ liên quan đến việc bồi thường đất, hỗ trợ đất cho người có đất bị thu hồi (nếu có).
  • Những giấy tờ hoặc chứng từ có liên quan đến việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc thuộc diện được hưởng ưu đãi, khuyến khích đầu tư (nếu có).
  • Bản sao các giấy tờ khác có liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính gồm các giấy tờ pháp lý về sử dụng đất hoặc giấy tờ mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế nhà đất; giấy phép xây dựng nhà; quyết toán và biên bản bàn giao công trình (nếu có).
  • Văn bản uỷ quyền xin cấp GCNQSDĐ (nếu có).

  3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 4. Thời hạn giải quyết: Bốn mươi tám (48) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng ĐKQSDĐ.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận, Quyết định hành chính, Hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

 8. Lệ phí:
  • Khu vực nông thôn 30.000 đồng/giấy;
  • Khu vực đô thị 50.000 đồng/giấy.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 01/ĐK-GCN).
  • Tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số: 01/TSDĐ).
  • Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (Mẫu số: 01/LPTB).
  • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 11/KK-TNCN).
 10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
  • Ký hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất).
  • Thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất (nếu có).

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật đất đai số 13/2003/QH11.
  • Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.
  • Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai.
  • Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2007 của 2 Bình Thuận về Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.
  • Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 của 2 Bình Thuận về việc ban hành quy định thủ tục, trình tự giải quyết hồ sơ hành chính trên lĩnh vực gia hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; cấp giấy chứng nhận.
  • Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.
  • Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.
  • Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” từ xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố và sở, ngành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
  • Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính …..