Thủ tục hành chính

Chuyển từ hình thức thuê sang giao đất có thu tiền

 1. Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận "Một cửa" UBND huyện. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định. Nếu đầy đủ hồ sơ, cán bộ tiếp nhận viết giấy biên nhận cho người đề nghị cấp, trong đó ghi rõ thời gian giao trả hồ sơ.

  • Trong thời hạn một (01) ngày Bộ phận “Một cửa” của huyện có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất;
  • Trong thời hạn bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; trích sao hồ sơ địa chính đối với trường hợp đủ điều kiện; gửi toàn bộ hồ sơ đến Phòng Tài nguyên - Môi trường; gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính;
  • Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Phòng Tài nguyên - Môi trường chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, vào sổ theo dõi; gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và toàn bộ hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện vào sổ theo dỏi, lưu hồ sơ theo quy định và chuyển Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý cho Bộ phận “Một cửa” của huyện;

  Bước 3: Giao trả kết quả giải quyết

  • Trong thời hạn một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bộ phận “Một cửa” của huyện có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý cho người sử dụng đất, thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

  Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

  • Sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30.
  • Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

 2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa" UBND huyện.

 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất kết hợp với việc chuyển mục đích sử dụng đất thì phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trước khi thực hiện thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.
  • Đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền;
  • Hợp đồng thuê đất;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Chứng từ chứng minh đã nộp hoàn thành tiền thuê đất đến thời điểm đăng ký từ thuê đất sang giao đất.
  Trường hợp người sử dụng đất có quyết định cho thuê đất nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nộp quyết định thuê đất. Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện đồng thời việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển hình thức từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất và trình UBND huyện quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển hình thức sử dụng đất cho người sử dụng đất.
  • Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).
  • Văn bản uỷ quyền xin cấp GCNQSDĐ (nếu có).

  3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 4. Thời hạn giải quyết: Tám (08) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính)

 5. Đối tượng thực hiện thủ tục: Cá nhân

 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Chỉnh lý Giấy chứng nhận.

 8. Lệ phí: Phí thẩm định hồ sơ đăng ký, xét duyệt, cấp GCNQSDĐ
  • Khu vực nông thôn 30.000 đồng/giấy.
  • Khu vực đô thị 50.000 đồng/giấy.

 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  • Đơn đăng ký chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền (Mẫu số 10/ĐK) của Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT.
  • Tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số: 01/TSDĐ)
  • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 11/KK-TNCN)Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ nhà đất.
 10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  • Luật đất đai số 13/2003/QH11
  • Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2007 của 2 Bình Thuận về Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.
  • Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của 2 Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa liên thông từ xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
  • Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày09/5/2008 của 2 Bình Thuận về Ban hành Quy định trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “một cửa”
  • Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
  • Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2007 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
  • Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
  • Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
  • Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai