Thủ tục hành chính

TÁCH THỬA, HỢP THỬA ĐẤT


1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:

Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận một cửa xã, thị trấn.

Bước 2:

Bộ phận một cửa xã, thị trấn nhận hồ sơ và in giấy biên nhận đưa cho công dân, và chuyển cho một cửa huyện, sau đó chuyển cho phòng Tài Nguyên Môi Trường để kiểm tra, thẩm định hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại tổ một cửa huyện để chuyển tổ một cửa xã, thị trấn hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

+ Nếu đầy đủ hồ sơ thì chuyển tổ thẩm định trích lục, trích sao địa chính và chuyển đến phòng TNMT.

- Phòng Tài nguyên - Môi trường để thẩm định lại hồ sơ, trình lãnh đạo P.TNMT ký tờ trình và trình lãnh đạo UBND huyện ký tờ trình.Sau đó chuyển cho lãnh đạo UBND huyện ký GCN và chuyển về cho P.TNMT để chuyển về VP ĐKQSDĐ chỉnh lý GCN và chuyển lại cho phòng TNMT lưu hồ sơ và trả cho một cửa huyện, sau đó chuyển cho một cửa xã, thị trấn trả cho công dân.

Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết)

Bước 3:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả hồ sơ cho dân theo trình tự sau:

+ Công dân, tổ chức nộp lại giấy biên nhận.

+ Vào sổ theo dõi.

+ Trả kết quả cho tổ chức, công dân.

+ Thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

+ Công dân, tổ chức nhận giấy chứng nhận.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết)

2. Thành phần hồ sơ:

1. Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa (theo mẫu).

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

3. Số bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 16 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận, Quyết định hành chính, Hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

6. Lệ phí (nếu có): 50.000 đồng/giấy.

7. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật đất đai số 13/2003/QH11

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai.

- Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2007 của 2 Bình Thuận về.

- Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

- Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của 2 Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa liên thông từ xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND ngày 26/09/2007 của 2 Bình Thuận về việc ban hành quy định về diện tích tối thiểu và quy trình thực hiện thủ tục tách thửa, hợp thửa đất trên địa bản tỉnh Bình Thuận.

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.