Thủ tục hành chính
 

GIAO ĐẤT LÀM NHÀ Ở ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TẠI NÔNG THÔN KHÔNG THUỘC TRƯỜNG HỢP PHẢI ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:

Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận một cửa xã, thị trấn.

Bước 2:

Bộ phận một cửa xã, thị trấn nhận hồ sơ và in giấy biên nhận đưa cho công dân, và chuyển hồ sơ cho một cửa huyện, sau đó một cửa huyện chuyển cho VP ĐKQSDĐ để kiểm tra hồ sơ và VP ĐKQSDĐ chuyển thẩm định hồ sơ :

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại tổ một cửa huyện chuyển trả tổ một cửa xã, thị trấn hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

+ Nếu đầy đủ hồ sơ thì chuyển Lãnh đạo VP ĐKQSDĐ ký tờ trình, sau đó chuyển tổ thẩm định in GCN, chuyển về VP ĐKQSDĐ có trách nhiệm chuyển chi cục thuế và P.TNMT.

- P.TNMT trình lãnh đạo ký, chuyển cho UBND huyện ký, chuyển về VP ĐKQSDĐ photo GCN và trả tổ một cửa huyện, một cửa huyện chuyển hồ sơ cho một cửa xã, thị trấn trả hồ sơ lại cho công dân.

Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết)

Bước 3:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả hồ sơ cho dân theo trình tự sau:

+ Công dân, tổ chức nộp lại giấy biên nhận.

+ Vào sổ theo dõi.

+ Trả kết quả cho tổ chức, công dân.

+ Thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

+ Công dân, tổ chức nhận giấy chứng nhận.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết) 

2. Thành phần hồ sơ:

1. Đơn xin giao đất (theo mẫu). 

3. Số bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 57 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

5. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

6. Lệ phí (nếu có)30.000 đồng/giấy.

7. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2007 của 2 Bình Thuận về Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

- Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của 2 Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa liên thông từ xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày09/5/2008 của 2 Bình Thuận về Ban hành Quy định trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “một cửa”.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

- Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai.

- Luật đất đai số 13/2003/QH11.