Thủ tục hành chính

GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM, ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC


1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:

Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận một cửa huyện hoặc một cửa xã, thị trấn.

Bước 2:

Bộ phận một cửa xã, thị trấn nhận hồ sơ và in giấy biên nhận đưa cho công dân, sau đó chuyển huyện để chuyển cho phòng Tài Nguyên Môi Trường để kiểm tra, thẩm định phương án giao đất:

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại tổ một cửa huyện để chuyển một cửa xã,thị trấn hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

+ Nếu đầy đủ hồ sơ thì chuyển lãnh đạo phòng TNMT và sau đó chuyển cho VP ĐKQSDĐ trích đo địa chính sau đó chuyển lãnh đạo VP ĐKQSDĐ, tiếp theo là chuyển P.TNMT làm tờ trình và trình lãnh đạo ký GCN, chuyển cho VP UBND huyện kiểm tra hồ sơ trình ký và trình lãnh đạo ký GCN.Sau khi ký xong chuyên viên chuyển về P.TNMT vào sổ sao lưu và chuyển cho một cửa huyện trả một cửa xã, thị trấn để trả cho công dân.

Bước 3:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả hồ sơ cho dân theo trình tự sau:

+ Công dân, tổ chức nộp lại giấy biên nhận.

+ Vào sổ theo dõi.

+ Trả kết quả cho tổ chức, công dân.

+ Thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

+ Công dân, tổ chức nhận giấy chứng nhận.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết)

2. Thành phần hồ sơ:

1. Đơn xin giao đất, thuê đất.

2. Phương án nuôi trồng thủy sản (nếu có).

3. Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).

3. Số bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

6. Lệ phí (nếu có): 30.000 đồng/giấy.

7. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai.

- Luật đất đai số 13/2003/QH11.

- Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2007 của 2 Bình Thuận về Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

- Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 29/9/2008 của 2 Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa liên thông từ xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày09/5/2008 của 2 Bình Thuận về Ban hành Quy định trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và môi trường theo cơ chế “một cửa”.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.