Thủ tục hành chính

CẤP ĐỔI GCN ĐÃ CẤP CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC SỞ HỮU NHÀ Ở TẠI VIỆT NAM (T.H CẤP ĐỔI GCN MÀ CÓ YÊU CẦU BỔ SUNG CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU RỪNG SẢN XUẤT LÀ RỪNG TRỒNG)

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:

- Công dân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận một cửa xã, thị trấn.

Bước 2:

- Bộ phận một cửa xã, thị trấn in giấy biên nhận đưa cho công dân sau đó chuyển một cửa huyện để chuyển cho VP ĐKQSDĐ kiểm tra hồ sơ và chuyển tổ kỹ thuật, thẩm định trích đo, hoàn thiện hồ sơ :

- Trường hợp cần xác minh thêm thông tin về điều kiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (bằng văn bản) (thêm 5 ngày không tính vào hạ xử lý hồ sơ).

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả lại tổ một cửa huyện để chuyển một cửa xã, thị trấn hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

+ Nếu đầy đủ hồ sơ thì chuyển lãnh đạo VP ĐKQSDĐ ký tờ trình, tổ thẩm định nhận hồ sơ và in GCN, tiếp theo chuyển VP ĐKQSDĐ có trách nhiệm chuyển chi cục thuế và P.NTMT.

Chi cục thuế có nhiệm vụ kiểm tra nghĩa vụ tài chính của công dân sau đó báo lên cho VP ĐKQSDĐ.

- P.TNMT trình lãnh đạo ký, chuyển cho VP UBND huyện trình lên lãnh đạo ký GCN, và chuyển photo GCN trả về tổ một cửa huyện để chuyển tổ một cửa xã, thị trấn trả cho công dân.

Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết)

Bước 3:

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả hồ sơ cho dân theo trình tự sau:

+ Công dân, tổ chức nộp lại giấy biên nhận.

+ Vào sổ theo dõi.

+ Trả kết quả cho tổ chức, công dân.

+ Thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

+ Công dân, tổ chức nhận giấy chứng nhận.

Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết)

2. Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghi cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu).

2. Giấy chứng nhận đã được cấp.

3. Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, sở hữu công trình xây dựng, sở hữu rừng sản xuất.

3. Số bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

6. Lệ phí (nếu có): 50.000 đồng/giấy.

7. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật đất đai số 13/2003/QH11.

- Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2007 của 2 Bình Thuận về Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai.

- Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/04/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 19/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” từ xã, phường, thị trấn đến huyện, thị xã, thành phố và sở, ngành trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.