Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019


10

Đã tiếp nhận: 131 hồ sơ

Đã giải quyết: 7 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

9

Đã tiếp nhận: 210 hồ sơ

Đã giải quyết: 33 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

8

Đã tiếp nhận: 345 hồ sơ

Đã giải quyết: 52 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...