Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020


1

Đã tiếp nhận: 6 hồ sơ

Đã giải quyết: 4 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

12

Đã tiếp nhận: 12 hồ sơ

Đã giải quyết: 12 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

11

Đã tiếp nhận: 131 hồ sơ

Đã giải quyết: 27 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...