Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020


4

Đã tiếp nhận: 0 hồ sơ

Đã giải quyết: 0 hồ sơ

0% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

3

Đã tiếp nhận: 0 hồ sơ

Đã giải quyết: 0 hồ sơ

0% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

2

Đã tiếp nhận: 4 hồ sơ

Đã giải quyết: 4 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...