Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018


2

Đã tiếp nhận: 223 hồ sơ

Đã giải quyết: 0 hồ sơ

0% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

1

Đã tiếp nhận: 839 hồ sơ

Đã giải quyết: 66 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

12

Đã tiếp nhận: 786 hồ sơ

Đã giải quyết: 125 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...