Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017


10

Đã tiếp nhận: 506 hồ sơ

Đã giải quyết: 19 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

9

Đã tiếp nhận: 708 hồ sơ

Đã giải quyết: 63 hồ sơ

98% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

8

Đã tiếp nhận: 812 hồ sơ

Đã giải quyết: 121 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...