Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018


6

Đã tiếp nhận: 305 hồ sơ

Đã giải quyết: 45 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

5

Đã tiếp nhận: 441 hồ sơ

Đã giải quyết: 167 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

4

Đã tiếp nhận: 364 hồ sơ

Đã giải quyết: 128 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...