Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018


9

Đã tiếp nhận: 255 hồ sơ

Đã giải quyết: 21 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

8

Đã tiếp nhận: 485 hồ sơ

Đã giải quyết: 47 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

7

Đã tiếp nhận: 407 hồ sơ

Đã giải quyết: 80 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...