Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017


12

Đã tiếp nhận: 262 hồ sơ

Đã giải quyết: 5 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

11

Đã tiếp nhận: 755 hồ sơ

Đã giải quyết: 58 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...

10

Đã tiếp nhận: 844 hồ sơ

Đã giải quyết: 103 hồ sơ

100% hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết...